• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

E-obrasci

E-obrasci: Služba kabineta općinskog načelnika

2020-04-28

E-obrasci: Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

2020-04-28

E-obrasci: Služba za boračko–invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

2020-04-28

Zahtjev za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta za RVI koji su kako maloljetni stupili u OSBiH

Zahtjev za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje-medicinsku rehabilitaciju

Zahtjev za troškove dženaze-sahrane

Zahtjev za priznavanje stautusa člana porodice CŽR i pravo na porodičnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje statusa CŽR i pravo na ličnu invalidninu-ortopedski dodatak-dodatak za njegu i pomoć drugog lica 

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu RVI

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu priznatog prava na dodatak na djecu do 15 godina starosti

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica u stanju socijalne potrebe

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica starijih od 65 godina

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika porodične invalidnine

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu djece od rođenja do polaska u školu

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu demobilisanog borca

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu CŽR

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu umrlog člana porodice-priznatog RVI

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu i koja jeste u radnom odnosu

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu

Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak-oprema za novorođeno dijete-pomoć u prehrani djeteta i ishrana za majku dojilju

Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za djecu RVI od 20 do 80 odsto vojnog invaliditeta

Zahtjev za prenos spisa

Zahtjev za otvaranje radne knjižice-izdavanje duplikata radne knjižice-upis radnog staža-promjena prezimena i imena-upis školske spreme-deponovanje radne knjižice i drugo

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu-povlaštenu vožnju

Zahtjev za ocjenu radne sposobnosti

Zahtjev za obnovu dokumentacije-dodatak na djecu 2019-2020

Zahtjev za izdavanje-zamjenu legitimacije RVI,ŠP

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje rješenja o oslobađanju troškova naknade za pogodnost rente i dijela troškova uređenja građevinskog zemljišta

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu do 57 godina

Prijava promjene