• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Vodič za pristup informacijama

 


Vodič za pristup informacijama u Općini Hadžići sačinjen je u skladu sa članom 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 32/01). Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Općine Hadžići, a Općina ima obvezu da te informacije priopći. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrdenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH.

Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci, ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana. Detaljni podaci o informacijama u posjedu Općine Hadžići nalaze se u Indeksu-registru informacija Općine Hadžići, koji je besplatan i stoji vam na raspolaganju kod službenika za informisanje i u šalter sali Općine.

 

POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

 

Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva, koji mora:

– biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine;

– dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije kako bi se omogućilo da Općina uz razuman napor pronađe traženu informaciju;

– sadržavati ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona;

– način na koji se želi pristupiti informacijama.

Ako zahtjevu nije moguće udovoljiti zbog odsutnosti formalnih uvjeta Općina će što je prije moguće, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva, o tome rješenjem obavijestiti podnosioca zahtjeva.

 

Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uslovima utvršenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH. Tražena informacija bit ce utvršena izuzetom od priopćenja na temelju ocjene svakog pojedinačnog slučaja, samo ako nadležni javni organ:

 

1. utvrdi izuzetak u smislu članova 6, 7 i 8 Zakona (izuzeci u vezi djelokruga javnih organa-član 6; izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim informacijama-član 7 i izuzetak u zaštiti privatnosti-član 8),

 

2. utvrdi, nakon obavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu člana 9. ovoga Zakona, da priopćavanje informacije nije u javnom interesu.

 

U slučaju odbijanja pristupa informaciji, u cjelini ili djelimično, Općina će donijeti rješenje, navodeći zakonske osnove za isto.

 

Rješenje kojim se podnosilac zahtjeva obavještava da zahtjevu nije moguće udovoljiti zbog odsutnosti formalnih uvjeta i rješenje kojim se odbija pristup informaciji, u cjelini ili djelimično, sadrži pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojem se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmenu, s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.

Općina je obavezna vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana. U slučaju da se zahtjev ne riješi u ovom roku, Općina će vas pismeno obavijestiti o razlozima.

Takođe, Zakon o slobodi pristupa informacijama daje svakom licu pravo da osigura da njegove lične informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tačne i, s obzirom na svrhu prikupljanja ili korištenja informacija, aktualne, potpune, od značaja za namjenu zbog koje su sačinjene ili da na bilo koji drugi način ne navode na pogrešan zaključak. Nadalje, u Zakonu je navedeno da svako lice ima pravo pristupa svojim ličnim informacijama, kao i pravo da zahtjeva izmjenu i/ili davanje primjedbi na svoje lične informacije koje se nalaze pod kontrolom javnog organa.

Zahtjev za pristup, izmjenu i/ili davanje primjedbi na lične informacije podnosioca zahtjeva može podnijeti samo osoba na koju se informacija odnosi, odnosno njen zakonski zastupnik, ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji. Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

 

Podnosilac zahtjeva može ostvariti pristup informacijama na sljedeće načine:

– ostvarivanjem ličnog pristupa informaciji u prostorijama Općine

– dobijanjem fotokopije informacije.

 

Za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja ne naplaćuju se naknade ili takse. Cijena se određuje samo za troškove umnožavanja i iznosi:

– 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica,

– 5 KM po CD-u za elektronsku dokumentaciju.

 

Naplata za usluge umnožavanja vrši se u trafici u holu zgrade Općine.

– ukoliko informacija sadrži manje od 10 strana slanjem besplatnih fotokopija informacije poštom na kućnu adresu podnosioca zahtjeva.

 

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH pogledajte ovdje.

Index/Registar informacija Općine Hadžići pogledajte ovdje.

Zahtjev za pristup informacijama preuzmite ovdje.

 

Adresa uprave: ul. Hadželi broj 114

Službenik za pristup informacijama: Hrgić Selma

Telefon: 033/475-942

Fax: 033/475-952

E-mail: pristup.informacijama@hadzici.ba