• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 


Opis poslova

Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je obrazovana; stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava, analizira, inicira i učestvuje u izradi propisa vezanih za oblast za koji je obrazovana; priprema prijedloge općinskih propisa u oblasti za koju je obrazovana za općinskog načelnika i Općinsko vijeće; rješava u upravnim stvarima, preduzima upravne i druge mjere iz svoje nadležnosti, vrši poslove građanskih stanja; vodi Matični registar općine Hadžići; vrši ovjere prepisa i legalizaciju potpisa; pruža pravnu pomoć; vodi i ažurira lične administrativne dosjee za svakog uposlenika, vrši personalne poslove za općinske službe, stručnu službu Općinskog vijeća i općinsko Pravobranilaštvo; sarađuje sa Agencijom za državnu službu F BiH, sprovodi postupak po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa zakonom; vrši poslove iz nadležnosti Općine u oblasti obrazovanja, kulture i sporta; vrši poslove koordinacije rada sa udruženjima, organizacijama, klubovima, javnim institucijama i drugim društvenim institucijama iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta; ostvaruje saradnju sa vjerskim zajednicama; vrši poslove upravljanja projektnim ciklusima u oblasti obrazovanja, kulture i sporta; vrši poslove registracije birača i druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinska izborna komisija; vrši poslove prijemne kancelarije; pisarnice i arhiva; vrši nabavku opreme i potrošnog materijala; vrši poslove administracije mreže Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH; održava mrežu računara u općinskim službama, daje kompjutersku podršku sjednicama Općinskog vijeća, pruža usluge prijevoza i održavanja voznog parka; opslužuje telefonsku centralu; vrši fizičko obezbjeđenje zgrade; vrši tekuće i tehničko održavanje zgrade; održava sistem grijanja i protiv požarne zaštite, radi na održavanju čistoće u radnim i drugim prostorijama; obezbjeđuje rad internog bifea, vrši i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost ostalih općinskih službi za upravu, vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti kao i poslove po nalogu Općinskog načelnika.

Odsjek za opću upravu i pravnu pomoć

Izvršava poslove građanskih stanja, vrši redovne i naknadne upise u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih; po zahtjevima građana vrši ispravku i dopunu podataka u matičnim knjigama; provodi postupak neposrednog utvrđivanja državljanstva za osobe koje su upisane u MKR ove Općine; vodi Matični registar općine Hadžići; vrši ovjere prepisa i legalizaciju potpisa te vodi evidenciju u upisniku knjige za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa (OV); pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; vodi i ažurira lične administrativne dosjee za svakog uposlenika; vrši personalne poslove za općinske službe; stručnu službu Općinskog vijeća i općinsko Pravobranilaštvo; sarađuje sa Agencijom za državnu službu F BiH; sprovodi postupak po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa zakonom; vrši poslove prijemne kancelarije odnosno zajedničke pisarnice, dostavljanje pošte i poslove arhive i druge poslove iz svoje nadležnosti kao i poslove po nalogu šefa odsjeka.

Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj i osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti, obrazovanja i odgoja, kulture, fizičke kulturei i sporta, te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa Kantona iz oblasti za koju je i obrazovan; vodi evidenciju i koordinira rad sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za Općinu; ostvaruje saradnju sa udruženjima, drugim općinama i vjerskim zajednicama i osigurava da rade na ostvarivanju planiranih ciljeva; stara se o stvaranju uslova za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama i vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa općine u oblasti kulture i sporta; prati, analizira i ocjenjuje rad Javne ustanove “Kulturno-sportski centar” Hadžići;vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti, kao i poslove po nalogu šefa odsjeka.

V.D. Pomoćnik načelnika: Aziz Đozo

Telefon: 033/475-913

opcauprava@hadzici.ba