• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 


Opis poslova

Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je obrazovana, stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava, analizira, inicira i učestvuje u izradi propisa vezanih za oblast za koji je obrazovana, priprema prijedloge općinskih propisa u oblasti za koju je obrazovana za općinskog načelnika i Općinsko vijeće, rješava u upravnim stvarima, preduzima upravne i druge mjere iz svoje nadležnosti, vrši poslove građanskih stanja, vodi Matični registar općine Hadžići, vrši ovjere prepisa i legalizaciju potpisa, vodi i ažurira lične administrativne dosjee za svakog uposlenika, vrši personalne poslove za općinske službe i općinsko Pravobranilaštvo, sarađuje sa Agencijom za državnu službu FBiH, sprovodi postupak po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa zakonom, vrši poslove iz nadležnosti Općine u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, vrši poslove koordinacije rada sa udruženjima, organizacijama, klubovima, javnim institucijama i drugim društvenim institucijama iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, ostvaruje saradnju sa vjerskim zajednicama, vrši poslove upravljanja projektnim ciklusima u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, vrši poslove registracije birača i druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinska izborna komisija, vrši poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive, vrši nabavku opreme i potrošnog materijala, vrši poslove administracije mreže Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, održava mrežu računara u općinskim službama, daje kompjutersku podršku sjednicama Općinskog vijeća, pruža usluge prijevoza i održavanja voznog parka, opslužuje telefonsku centralu, vrši fizičko obezbjeđenje zgrade, vrši tekuće i tehničko održavanje zgrade, održava sistem grijanja i protiv požarne zaštite, radi na održavanju čistoće u radnim i drugim prostorijama, obezbjeđuje rad internog bifea, vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti kao i poslove po nalogu Općinskog načelnika.

Opća uprava, građanska stanja

Izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku o svim pitanjima u kojima su prema materijalnim zakonima određene činjenice ili podaci iz radnog odnosa, sprovodi postupak po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa zakonom, vrši primjenu propisa iz radnih odnosa, vodi i ažurira administartativne dosjee svih uposlenika u općini Hadžići, priprema planove edukacije uposlenika, sarađuje sa Agencijom za državnu službu F BiH, izvršava poslove građanskih stanja, vrši redovne i naknadne upise u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, po zahtjevima građana vrši ispravku i dopunu podataka u matičnim knjigama, provodi postupak neposrednog utvrđivanja državljanstva za osobe koje su upisane u MKR ove Općine, vodi matični registar općine Hadžići, vrši ovjere potpisa, rukopisa i prepisa te vodi evidenciju u upisniku knjige za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa.

 

Odsjek za poslove pisarnice i arhive

Prima, otvara poštu i prima zahtjeve te vrši zavođenje u osnovne knjige evidencije i elektronsku obradu te evidencije, dostavlja akta u rad preko internih dostavnih knjiga, vrši upis i dostavljanje računa, naloga i aplikacija za plaćanje preko pomoćnih knjiga evidencije nadležnim osnovnim organizacijskim jedinicama, vrši razvođenje potpisanih akata, priprema akta za otpremu, vrši otpremanje pošte putem kurira ili poštanske službe, arhiviranje i čuvanje riješenih predmeta, izdavanje riješenih predmeta iz arhive uz revers, uništavanje registraturne građe kojoj je istekao rok čuvanja, pripremanje izvještaja o broju evidentiranih akata i predmeta po organizacijskim jedinicama, priprema godišnje izvještaje o rješavanju predmeta u upravnom postupku, priprema popis registraturne građe i vrši druge analize i izvještaje po potrebi.

Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj i osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti obrazovanja, odgoja, kulture, fizičke kulture i i sporta te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa Kantona iz oblasti za koju je i obrazovan, vodi evidenciju i koordinira rad sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za Općinu, ostvaruje saradnju sa udruženjima, drugim općinama i vjerskim zajednicama i osigurava da rade na ostvarivanju planiranih ciljeva, stara se o stvaranju uslova za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama i vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa općine u oblasti kulture i sporta, prati, analizira i ocjenjuje rad JU KSIRC Hadžići, vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti kao i poslove po nalogu šefa odsjeka.

Pomoćnik načelnika: Aziz Đozo

Telefon: 033/475-913

opcauprava@hadzici.ba