• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Mjesna zajednica Raštelica je trenutno najveće gradilište na općini Hadžići

Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović, tadašnji direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder i direktor preduzeća Euro-Asfalt Hamed Ramić potpisali su krajem 2021. godine Sporazum o prijateljskom okruženju putem kojeg se na području Tarčina u infrastrukturne projekte treba utrošiti 2,5 miliona KM.

Naime, prilikom izgradnje autoceste Koridora Vc, poddionica Tarčin – Ivan, trebalo je da se kreira pozitivna atmosfera između Autocesta FBiH i izvođača radova s jedne strane i s druge strane građana koji žive u neposrednoj blizini autoputa.

Sporazumom je predviđena gradnja: Sportskog igrališta (mali fudbal i košarka) i dječijeg igrališta sa pristupnim putem u Donjoj Raštelici; Sportsko igralište u Vukovićima; Sanacija lokalnog puta u naselju Smucka; Sanacija stare magistrale Raštelica – Ivan Sedlo; Izletište Raštelica sa pristupnom saobraćajnicom te poribljavanje riječice Kalašnica. Sporazumom je obuhvaćena rekonstrukcija lokalnog vodovoda u Raštelici te izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije Vukovići- Tarčin dug 6,4 kilometara.

Vrijedni predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Raštelica gospodin Almir Huasnović je osoba koju posebno treba izdvojiti. Njegov trud, nesebično zalaganje i koordinacija svih aktera na terenu uveliko su doprinjeli da se navedeni poslovi završavaju kvalitetno, predviđenom dinamikom i na zadovoljstvo svih građana.

U izvještaju Mjesne zajednice Raštelica projekti koji su realizovani u periodu septembar 2023. - maj 2024. su sljedeći:

- Izgrađeno sportsko igralište u Vukovićima. U narednim sedmicama slijedi montaža sportskih rekvizita, dječijeg mobilijara i zaštitne ograde.

- Asfaltiran put Vukovići - Mezarje Vukovići dužine cca 2000 m sa pratećim AB kanalima za odvodnju podzemnih i oborinskih voda te ispusta iz separatora sa Autoceste. Isti je spojen sa servisnom saobraćajnicom(300m) ispod mosta M-2 sa magistralnom cestom M-17. Na pomenutim saobraćajnicama izgrađeno je nekoliko cjevastih propusta profila 2000 s ciljem regulacije korita rijeka Kalašnice i Sirovice.

- Saniran je devastirani prostor, izgrađena ograda i pristupni put do Mezarja Vukovići - veza glavna građevinska deponija Autoceste. Prostor je uređen. Izgrađena je kvalitetna ograda sa dvije kapije. Kompletirana je izgradnja AB kanalica te izgradnjom asfaltne saobraćajnice i parkinga predstavlja jedan od ljepših i uspješnijih projekata u proteklom periodu. U pojedinim fazama aktivno učešće su imali i mještani na čelu sa članom Savjeta MZ iz Vukovića.

- Nastavljena je izgradnja kanalizacionog sistema Vukovići-Tarčin. U proteklom periodu intezivirani su radovi na dionicama pored magistralne ceste M-17 u naseljima Donja Raštelica, Trzanj i Smucka.

- Završen je projekat pojačanja kapaciteta pitke vode na lokalnom vodovodu Donja Raštelica.

- Izgrađen je novi rezervoar pitke vode u naselju Vukovići.

- U završnoj je fazi izgradnja AB kanala za podzemne i oborinske vode sa sektora 4 Autoceste kroz dio naselja Donja Raštelica do recipijenta.

- Izvršeni su pripremni radovi za izgradnju sportskog igrališta u Donjoj Raštelici sa dječijim mobilijarom. Naime, bilo je nephodno završiti dio pomenutog kanalizacionog sistema i vodovoda na tom dijelu, a koji su bili u djelimičnoj koliziji sa igralištem.

- Završeno je asfaltiranje devastiranih ulica u naselju Vukovići i Donja Raštelica.

- Asfaltirana je ulica Stara magistrala kroz naselje Donja Raštelica dužine 1.400 metara i širine 6 metara. Postavljeni su ivičnjaci i očišćeni kanali. U narednom periodu izvođač se obavezao da će završiti preostali dio uređenja ulice.

- Izgradnja distributivnog cjevovovda pitke vode u naselju “Zamjena” sa krakom do područne osnovne škole u Raštelici. Radovi traju uporedo sa izgradnjom kanalizacionog kolektora. Položen je dio uz magistralnu cestu M-17 u naseljima Trzanj i Donja Raštelica i dio kolizija sa igralištem. Radovi se izvode planiranom dinamikom.

- Saniran je devastirani dio postojeće kanalizacione mreže u naselju Vukovići profila 300 na dužini od 150 metara.(Polaganje i spajanje izvršio član Savjeta MZ iz Vukovića).

- U narednim sedmicama očekuje se sanacija jednog dijela lokalnog vodovoda, Donja Raštelica ispod mosta M-2.

- Uskoro će se pristupiti poribljavanju rijeka Kalašnice i Sirovice sa potočnom pastrmkom.

- Izvođač radova i investitor dodatno rade na rješavanju evidentiranih pritužbi građana.

U realizaciji i pripremi ovih projekata aktivno su učestvovali: Ivan Rebac, Alaga Husić, Edin Gadžo, Ermin Handžar (JP Autoceste Federacije BiH), Damir Peštelić, Halil Bešić, Šerif Balić (Euro Asfalt), Vahid Palić (Institut IGH), Adnan Fazlibašić, Mirsad Bašić, Jasmina Rahmanović, Sabahudin Kazić, Adi Kalem (predstavnici Koordinacionog tijela Općine Hadžići), Fikret Šarić, Hazret Subašić i Almir Husanović (Koordinacioni tim na terenu- MZ Raštelica).