• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Poziv na učešće u procesu javnih konsultacija– Nacrt strateške platforme Strategije razvoja Općine Hadžići za period 2024-2028.godine

Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 32/17), Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 32/17), Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj, 74/19), Statuta Općine Hadžići , Općinski načelnik je donio Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Hadžići za period 2024-2028 broj 01-02-1349/24 od 03.02.2024. godine. Nakon donošenja Odluke, imenovan je Radni tim Rješenjem o uspostavljanju radnih tijela broj 02-04-1-1836/24 16. februara 2024., odabran konsultant kao ekspertska podrška u procesu izrade Strategije nakon čega su uslijedili sastanci Radnog tima i radnih grupa u cilju izrade strateškog dokumenta. Prikupljeni su neophodni podaci, održani radni sastanci izvršnog Radnog tima te je izrađen Nacrt strateške platforme.

 

Nakon prihvatanja Nacrta strateške platforme od strane Radnog tima, stekli su se uslovi da se ovaj dokument dostavi u proces obaveznih javnih konsultacija.

Javne konsultacije su propisane Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH i podrazumijevaju uvid javnosti i zainteresovanih strana počevši od 09.05.2024.godine, a u trajanju od 30 dana. Cilj provođenja javnih konsultacija je postizanje saglasnosti oko ključnih elemenata strateške platforme. Nacrt strateška platforma se sastoji od situacione analize, SWOT i PEST matrice, strateških fokusa, vizije, strateških ciljeva i indikatora i dostupan je na web stranici Općine Hadžići (www.hadzici.ba). Pozivamo sve zainteresirane da svoje komentare, sugestije i primjedbe dostave putem obrasca koji je dostupan uz ovaj poziv. Obrasci se dostavljaju putem protokola Općine, ul. Hadželi 114, ili na mail: kabinet@hadzici.ba

Nacrt strateške platforme Strategije razvoja Općine Hadžići za period 2024-2028.godine preuzmite OVDJE.

Obrazac za komentare preuzmite OVDJE.