• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2024. godini

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2024. godini. Pravo učešća imaju omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići ili se njihova Odjeljenja nalaze na području općine Hadžići, te neformalne grupe mladih upisane u Spisak/Registar omladinskih organizacija Općine Hadžići (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području Općine Hadžići).

Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« - prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2024. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba kabineta Općinskog načelnika, Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.).

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave aplikanata koji su bili korisnici sredstava sa granta projekti za mlade, a nisu blagovremeno dostavili izvještaj o utrošku sredstava, u protekle tri godine, neće biti uzete u razmatranje. Prijave aplikanata korisnika sredstava iz 2023. godine koji nisu dostavili izvještaj najkasnije do 15.04.2024. godine također se neće razmatrati.

Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

Odluku o kriterijima raspodjele sredstava preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca preuzmite OVDJE.