• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima Donji Hadžići, Ušivak i Musići

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine, a na osnovu člana 16. Zakona o eksproprijaciji i člana 24. Statuta Općine Hadžići usvojilo Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima Donji Hadžići, Ušivak i Musići i da se u svrhu postavljanja i održavanja kanalizacionih cijevi može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju služnosti za potrebe Općine Hadžići. Općinski načelnik, putem Službe za razvoj i stambeno komunalne poslove obratio se sa prijedlogom da se za potrebe Općine Hadžići utvrdi javni interes za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju D.Hadžići, Ušivak, Bjelotine i Musići, te da se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji –ustanovljavljanju služnosti na nekretninama. Imajući u vidu da je problem neizgrađene kanalizacione mreže prisutan na velikom dijelu Općine, čime su znatno ugroženi vodotoci i izvorišta pitke vode, utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnja fekalnog kolektora u naselju D.Hadžići, Ušivak, Bjelotine i Musići.

Rješenje preuzmite OVDJE.