• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest i poziv građanima

Obavještavamo građane općine Hadžići, da je shodno prihvaćenoj Inicijativi i Zaključku Općinskog vijeća Hadžići sa sjednice održane dana 25.02.2021. godine, Općinski načelnik poduzeo mjere po pitanju realizacije Inicijative i Zaključka Općinskog vijeća, a u skladu sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH ( Sl. Novine FBiH broj 49/06 i 51/09 ) kojim je propisano da u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, posebno spada osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom, Inicijativom se traži sljedeće:

1. Od Ministarstva inostranih poslova BiH zatražiti informaciju o razlozima deportovanja Admira Mujanovića iz SR Njemačke;

2. Od Ministarstva unutrašnjih poslova KS i FBiH, tražiti informaciju o razlozima promjene vlastitog imena Mujanović Admira (ranije Mujo), nakon deportovanja iz SR Njemačke;

3. Od Ministarstva civilnih poslova BiH, ili organa nadležnog za to, tražiti informaciju o razlozima oduzimanja državljanstva Admiru Mujanoviću 2009. godine, kao i informaciju o tome na koji način i na osnovu čega je istom ponovo vraćeno državljanstvo BiH;

4. Posebno istražiti uslove i način sticanja državljanstva BiH od strane Mujanovića, kao državljanina R Crne Gore, imajući u vidu činjenicu da nije imao stalno prebivalište u BiH prije izbijanja agresije na BiH;

5. Preko nadležnih organa i službi provjeriti vjerodostojnost fakultetske diplome Mujanovića, o sticanju zvanja diplomiranog pravnika;

6. Da načelnik Općine Hadžići pribavi podatke o tome kako je Mujanoviću kao vijećniku SDA u OV Hadžići u mandatu 2008-2016. godina, pored paušala koji je redovno primao, vršena uplata PIO/MIO i zdravstveno osiguranje iz Budžeta Općine Hadžići. Ako je prijava na Zavod za zapošljavanje predstavljala osnov za to, kako je u tom slučaju Mujanović kao neko ko je koristio tu socijalnu pogodnost izvršio enormno bogaćenje u tom periodu preprodajom nekretnina. Je li u to vrijeme imao registrovanu firmu preko koje je to radio i koji Zakon mu je omogućio obje ove radnje?;

7. Zatražiti preko nadležnog ministarstva, informaciju od MUP-a R Crne Gore o razlozima hapšenja Mujanovića na njenom području;

8. Provjeriti preko nadležnih općinskih i kantonalnih organa i službi na koji način Mujanović posluje sa Pravnim fakultetom sa Kobiljače, općina Kiseljak, po pitanju iznajmljivanja velikog broja soba za smještaj studenata. Isto tako, da li u tom pogledu izmiruje svoje obaveze prema državi BiH;

9. Provjeriti preko nadležnih službi veze Mujanovića sa ljudima osumnjičenim za ratne zločine protiv Bošnjaka i Hrvata na području općine Hadžići, kao što je policajac Zoran Gašević iz Crne Gore, Mito Stijačić i dr.

Mujanović se na društvenim mrežama vrlo često a skoro i na samoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići poziva na svoje prijatelje iz SIPA-e koji mu daju određene „pouzdane“ informacije. Tražimo da se SIPA pozabavi pitanjem kako neki njeni pripadnici prosljeđuju službene informacije neovlaštenim licima;

10. Izvršiti provjeru legalnosti gradnje objekata u vlasništvu Mujanovića na adresi njegovog stanovanja i u njegovom vlasništvu.

Zadužuje se načelnik Općine Hadžići da iskoristi sve zakonske mogućnosti u cilju prikupljanja navedenih informacija. Smatramo to našim pravom i obavezom. O svim saznanjima i informacijama po navedenim pitanjima, načelnik Općine Hadžići je dužan izvjestiti Općinsko vijeće Hadžići.

Obrazloženje inicijative:

Pojava interneta i društvenih mreža učinili su nevjerovatan tehnološki napredak u smislu brzog protoka informacija prema neograničenom broju osoba. Teško je nabrojati sve dobre osobine i prednosti interneta. Isto tako javni internetski prostor je postao mjestom plasiranja i širenja dezinformacija, kleveta, smutnje i stigmatiziranja pojedinaca, grupa i institucija. Naša lokalna zajednica je zadnjih godina suočena sa takvim trendom. Pojedine osobe sa našeg područja, radi vlastitog ili nečijeg drugog interesa i ciljeva, intenzivno rade na sijanju mržnje, zavađanju ljudi, čime se narušavaju dobri međuljudski, međukomšijski pa i međufamilijarni odnosi. Mi ovdje predstavljamo naše građane i moramo štititi njihove interese, njihova prava i slobode, njihovu imovinu, integritet i dostojanstvo. Zbog toga, bez imalo namjere da ugrozimo slobodu medija, slobodu govora ili bilo čije pravo, mi moramo voditi računa o tome da je i interes građana općine Hadžići da trebaju saznati ko su osobe koje konstantno na bazi laži, obmana, kleveta, dezinformacija, poluinformacija, nastoje da kriminaliziraju mnoge pojedince, grupe i organizacije osnipćine Hadžići. Moramo saznati ko su oni, šta su njihovi konačni ciljevi ili ciljevi onih u čije ime to rade.“ Općinsko Vijeće je na 13. sjednici održanoj dana 24.03.2023. godine Zaključkom broj: 01-02-3145/2022 prihvatilo navedenu inicijativu. Općina Hadžići je u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, a po Zaključku Općinskog vijeća, poduzela sve pravne radnje da se predmetna Inicijativa dostavi svim nadležnim institucijama. Poštovani građani, samo zajedničkom borbom za dobro u našoj zajednici, pobijediti ćemo zlo koje nam narušava međusobno povjerenje i povjerenje u institucije naše države.

Obavijest i poziv građanima

Općinski načelnik

Hamdo Ejubović, dipl.ing.maš.