• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obilježena 31. godišnjica formiranja Devete brdske brigade ARBiH

Polaganjem cvijeća na Centralnom spomen-obilježju u Hadžićima te svečanom akademijom u Multimedijalnoj sali jučer su okončane aktivnosti obilježavanja 5. novembra- Dana Devete brdske brigade ARBiH.

O ratnom putu 9.brr i njenom značaju na svečanoj akademiji govorio je predsjednik Udruženja 9.bbr Hadžići Ćamil Fejzić.

„U procesu organizacije OS RBiH, a s ciljem stavljanja pod jedinstvenu komandu operativnih jedinica na regionalnom nivou, Predsjedništvo RBiH je 18. augusta 1992. godine donijelo Odluku o formiranju korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U njihovim zonama odgovornosti nastavljene su aktivnosti na formiranju operativnih jedinica-brigada. Zbog usložnjene situacije na Igmanu, po završetku operacije „Jug 92“ i potrebe za hitnim stavljanjem pod jednu komandu velikog broja usitnjenih samostalnih jedinica smještenih na tom području, te procjene o potrebi da se na teritoriji općine Hadžići formira operativna jedinica ranga brigade, Štab Vrhovne komande Oružanih snaga je 5. novembra 1992. izdao naređenje o formiranju Devete brdske brigade (9. bbr) u Pazariću. Deveta brdska brigada nalazila se u sastavu Taktičke grupe Igman (TG Igman), a samim tim u sastavu 1. korpusa ARBiH.

Na osnovu privremene ratne formacije 9. bbr sastojala se od komande brigade, četri brdska bataljona i prištapskih jedinica. U brigadi su djelovale i vanformacijske jedinice koje su formirane zbog nemogućnosti oslanjanja na rodovske jedinice više komande. Tri brdska bataljona nastala su od ranijih odreda OpŠTO Hadžići, pa je tako Prvi brdski bataljon nastao od pripadnika Odreda Pazarić, Drugi brdski bataljon od pripadnika Odreda Hadžići, Treći brdski bataljon od pripadnika Odreda Tarčin. Odred I Kiseljak, razmješten na Košćanu, u decembru 1992. transformisan je u bataljon 9. bbr kao Četvrti brdski bataljon ove brigade, pošto se nalazio u njenoj z/o, dok je logistička podrška bataljona još uvijek ostala u nadležnosti OpŠO Kiseljak.

Za prvog komandanta 9. brr postavljen je Vahidin Čomor, dotadašnji komandant OpŠO Hadžići. Naredbom Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH, Devetoj brskoj brigadi određena je sljedeća zona odgovornosti: (desno) Golo brdo, (lijevo) Blinje, po dubini platoa Treskavice. Sve skupa 42 kilometra linije odbrane.

Do sredine decembra izvršena su postavljanja na sve nivoe rukovođenja i komandovanja u strukturi 9. brr. U Štab brigade imenovani su: Said Rizvić, načelnik Štaba, Hamdo Ejubović, pomoćnik za moral-IPD i vjerska pitanja, Nihad Šehić, pomoćnik za poslove sigurnosti, Vejsil Sadiković, pomoćnik načelnika za obavještajno-bezbjedonosne poslove, Sabit Fejzić, pomoćnik za finansije, Rasim Čelik, pomoćnik za poslove logistike, Nezir Kazić, pomoćnik načelnika Štaba za operativno-nastavne poslove, Vedad Vatrić, pomoćnik načelnika Štaba za popunu i personalne poslove.

Za komadante bataljona postavljeni su: Zahir Karić Beli, komadant 1. brdskog bataljona, Suvad Kalem, komadant 3. brdskog bataljona i Nijaz Zrno, komadant 4. brdskog bataljona. Osman Šehić je naknadnom naredbom postavljen za vršioca dužnosti komadanta 2. brdskog bataljona. Naredbom komadanta 9. bbr izvršena su i postavljenja zamjenika komandanata bataljona, komandi bataljona, komandira četa i komandira vodovoda.

Veliki broj pripadnika 9. bbr bio je od aprila 1992. uključen u odbranu domovine, a najveći broj njih učestvovao je u borbenim djelovanjima u odbrani zauzetih dijelova općine Hadžići, kao i planine Igman.

Značajne bitke vođene su kroz operaciju „Koverat“, deblokada Sarajeva, bitka za Košćan, bitke za odbranu Lokava i operacije na ratištima Bjelašnice i Treskavice, kao i bitke sa HVO-om.

U sastavu 9.bbr ratovali su prekaljeni borci i starješine koji su transformacijom Prvog korpusa ARBiH popunjavali i ostale jedinice kao što su 14. divizija i 145. brigada. Kroz 9.bbr prošao je 5671 borac, a u toku borbenih dejstava gine – 305 šehida i poginulih boraca te 560 njih biva teže ili lakše ranjeno. Ukupno 54 borca dobili su najviša ratna prizanja i odlikovanja. Brigada je odlikovana Poveljom 12. divizije.

Udruženje 9.bbr Hadžići njeguje i baštini ratni put 9.bbr ARBiH, a kroz kalendar značajnih događaja, datuma i ličnosti obilježava 18. april (Bitka za Košćan), 20. juni (Bitka za Blinje), 20. septembar (pogibija načelnika Štaba 9.bbr ARBiH Hikmeta Mehmedića Hikca) i 5. novembar (Dan 9.bbr)“, kazao je Fejzić.

Na Centralnom spomen-obilježju Hadžići cvijeće su položili: delegacija Općine Hadžići na čelu sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Hadžići i Općinskim načelnikom, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović, delegacija Udruženja 9.bbr Hadžići, delegacija Koordinacije boračkih udruženja općine Hadžići, delegacija Udruženja "4. Viteška motorizovana brigada Ilidža", delegacija Udruženja branilaca BiH općine Kiseljak, delegacija Udruženja boraca "Veterani rata 1992-1995 Rakovica" te delegacija OO SDA Hadžići.

Program obilježavanja 31. godišnjice formiranja Devete brdske brigade ARBiH započeo je 3. novembra časovima historije u osnovnim školama na području općine Hadžići. Osnovci su imali priliku da od učesnika odbrane od agresije na Republiku BiH, u periodu 1992-1995, čuju koju je to ulogu i značaj imala Deveta brdska brigada. Naši najmlađi su se takmičili u pripremanju najboljeg literarnog i likovnog rada na temu Devete brdske.

Predstavnici Općine Hadžići i boračkih organizacija općine Hadžići položili su cvijeće na spomen-obilježjima u Tarčinu, Pazariću i Hadžićima dok su imami u mjesnim džamijama proučili Jasin pred duše šehida.

Posebna zahvala u obilježavanju 31. godišnjice formiranja 9.bbr pripada učenicima i nastavnicima osnovnih škola „Hilmi ef.Šarić“ iz Tarčina, „9. maj“ iz Pazarića, „6.mart“ iz Hadžića, Osnovnoj školi „Hadžići“, 9. OŠ Rakovica-Ilidža kao i Srednjoškolskom Centru Hadžići, svim KUD-ovima općine Hadžići, a posebno KUD „Igman“ iz Hadžića, sportskim klubovima (AK Sarajevo-sekcija Hadžići i SK „Igman“ Hadžići), udruženjima i pojedincima koji uzimaju učešće u radu Udruženja.