• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavještenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u vezi isplate naknada porodiljama

Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i koji je stupio na snagu 09.10.2022. godine, uredio je pravo na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje.

Shodno obavezi usklađivanja kantonalnog zakona sa federalnim zakonom, Kanton Sarajevo je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je najvećim dijelom zadržao postojeća prava u nominalno istom iznosu ili je uvećao iznos nekih prava.

Opštinski organi uprave su imali obavezu da donesu nova rješenja u skladu sa ovim zakonima i to rješenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu umjesto plate i rješenje o ostvarivanju prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, na osnovu kojih bi se mogla vršiti isplata prava po osnovu porodiljskog odsustva. Međutim, opštinski organi uprave, zbog velikog broja predmeta, rješenja o ostvarivanju ovih prava objektivno nisu mogli donijeti u propisanim rokovima.

S tim u vezi, imajući u vidu realnu situaciju i opterećenost prvostepenih opštinskih organa uprave koji provode naprijed navedene zakone, nakon što opštinski organi uprave dostave Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo navedena prvostepena rješenja na koja nema žalbe, prava po osnovu porodiljskog odsustva će se isplatiti korisnicima/korisnicama, a isplatom će se obuhvatiti retroaktivno i onaj mjesec za koji nije bilo isplate.

Želimo napomenuti da su ukupni novčani iznosi po kantonalnom zakonu, po osnovu prava porodilja, ostali na istom nivou, odnosno porodilje će ostvarivati ova prava u ukupnom iznosu od 996 KM.