• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

U četvrtak 14. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Almin Bašić zakazao je 14. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak 19.5.2022. u 10:00 sati. Sjednica će se održatati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (Hadželi 114, zgrada Općine Hadžići). Vijećnici će razmatrati 20 tačaka predloženog dnevnog reda.

D n e v n i r e d:

1. Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije Hadžići: Eldar Proha - na znanje;

2. Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije Hadžići: Almin Tufo - na znanje;

3. a) Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta „Igman - Veliko polje“ - Prijedlog;

b) Odluka o provođenju Urbanističkog projekta „Igman - Veliko polje“ - Prijedlog;

4. Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Osenik“- Prijedlog;

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području Općine Hadžići - Prijedlog;

6. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Bjelotine“ - Nacrt;

7. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Košćan“ - Nacrt;

8. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište bunara BH1 - Nacrt;

9. Izvještaj o radu JU „Kulturno - sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2021. godinu;

10. Plan i program rada JU „Kulturno-sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2022. godinu;

11. Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2021. godinu;

12. Plan poslovanja JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2022. godinu sa strateškim planom poslovanja za period od 2022. do 2024. godine;

13. Informacija o radu ustanova i kvalitetu usluga u djelatnosti zdravstva na području općine Hadžići;

14. Informacija o aktivnostima KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu i Plan aktivnosti za 2022. godinu;

15. Informacija o aktivnostima KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo području općine Hadžići ;

16. Informacija o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2021/2022. godinu;

17. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period od 01.01-31.03.2022. godine;

18. Plan aktivnosti Općinske izborne komisije Hadžići u pripremi i provođenju Općih izbora 2. oktobra/listopada 2022. godine;

19. Rješenja imovinsko - pravne službe:

a) Odluka o izmjeni Odluke o prestanku statusa dijela Magistralne ceste M-17, broj: 05-27.3-7624/21 od 30.09.2021. godine - Prijedlog;

b) Odluka o kupovini zemljišta Edine (Hajrudina) Dizdar - Prijedlog;

c) Rješenje o prestanku statusa dobro u opštoj upotrebi - putevi i utvrđivanju prava vlasništva u korist Fahrudina (Šahbaz) Jahića - Prijedlog;

20. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.