• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglas: Imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići

Općinsko vijeće Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići.

Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće Hadžići uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od sedam godina, a mandat teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

Rok za podnošenje prijava je osam dana. Prijave sa potrebnim dokumentima slati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići ili preporučenom poštom na adresu: Općina Hadžići, Općinsko vijeće Hadžići, Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu, Hadželi 114, 71240 Hadžići sa naznakom “Prijava na javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići – ne otvarati”.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretaru Općinskog vijeća Hadžići na broj telefona 033 475 912. 

 

TEKST JAVNOG OGLASA

OBRAZAC PRIJAVE ZA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE HADŽIĆI

IZJAVA KANDIDATA