• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Usvojen Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2022. Godinu u iznosu od 12,9 miliona KM

Na danas održanoj 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići usvojen je nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu u iznosu od 12.941.200,00 KM. Pored planiranih sredstava za finansiranje osnovne djelatnosti, Nacrtom je predviđeno finansiranje projekta poboljšanja socijalnog položaja ugroženih kategorija građana, pomoći porodiljama, razvoja sporta, kulture i obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja, podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice. Za kapitalne projekte predviđeno je 5,9 miliona KM ili 45,73% ukupnog budžeta.

Usvojena je Informacija o izvršenju Budžeta za period 01.01-30.09.2021. godine. Ukupni planirani Budžet usvojen je u iznosu od 15.846.068,00 KM, a u prvih devet mjeseci ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 12.533.404,85 KM što predstavlja 79,09 % planiranih sredstava.

Vijećnici su usvojili Odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje „Lokve“ Hadžići. Planom je predviđena izgradnja 14 novih objekata individualnog stanovanja spratnosti P1.

Usvojena je Odluka o verifikaciji mandata izabranih članova Savjeta mjesnih zajednica u Općini Hadžići za mandatni saziv 2021-2025. godina. Vijeće je verifikovalo mandate za 103 izabrana člana nakon čega slijedi izdavanje uvjerenja od strane Općinske izborne komisije kako bi Savjeti mogli početi sa radom.

Razmatrana je i usvojena Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola i srednje škole na području općine Hadžići na kraju školske 2020/2021. godine. Prošlu školsku godinu obilježio je rad u otežanim uslovima zbog pandemije COVID - 19. Iz Informacije je vidljivo da je u tom periodu povećana prosječna ocjena u svim osnovnim školama u odnosu na ranije dvije školske godine. Također je evidentno da ima veliki broj izostanaka sa nastave iako se nastava, većinu školske godine, odvijala online. Vijeće je saglasno da se treba ozbiljno posvetiti traženju uzroka i sprječavanju takvih pojava, te njihovom rješavanju.

Vijećnicima su još prezentovane Informacije o ugroženosti teritorije općine Hadžići NUS-om i MES-om te ona o ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije iz oblasti boračko - invalidske zaštite.

Mujo Ibrica (SBiH), Admir Mujanović (NB) i Aldin Horman (NB) napustili su dosadašnje političke partije te obavijestili Vijeće da će u nastavku raditi kao samostalni vijećnici.

Desetom sjednicom Općinskog vijeća predsjedavao je Almin Bašić, a prisustvovalo je 27 vijećnika.