• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Putna služba Općine Hadžići na raspolaganju građanima

Zbog velikog broja izgrađenih puteva i potrebe da se oni redovno i vanredno održavaju Općina Hadžići je u saradnji sa JKP „Komunalac“ Hadžići formirala putnu službu. Održavanje putne infrastrukture najvažniji je dio posla nakon što se saobraćajnica pusti u eksploataciju.

Putna služba Općine Hadžići ima zadatak da na vrijeme popravi sva mala oštećenja koja bi kasnije mogla uzrokovati veće štete i izrazitiju nesigurnost saobraćaja. Posebna pažnja će biti posvećena čišćenju puteva od blata, prašine i smeća, odstranjivanju posipnog materijala nakon zime, održavanju bankina, čišćenju rigola i skretanje vode koja pritječe na kolnik i sprečavanje stvaranja vododerina na kolniku i bankinama.

Radovi na održavanju vegetacije podrazumjevaju košenje trave, sječenje i potkresivanje šiblja i živica. Iako putari imaju zadatak redovne putne ophodnje molimo građane da sve nepravilnosti na lokalnim putevima prijave Općini Hadžići na broj telefona 033/475-954 kako bi se iste na vrijeme otklonile.