• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Šerif Mešanović

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon vijećanja i glasanja donijelo, a predsjednik Vijeća dana 11.6.2021. godine javno objavio, drugostepenu presudu u predmetu Šerif Mešanović, kojom je optuženi Šerif Mešanović oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ, te ga je Vijeće osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Optuženi Šerif Mešanović je oglašen krivim što je u svojstvu upravnika logora u magacinima u kasarni „Krupa“ u Zoviku, u periodu od juna 1992. godine do sredine 1994. godine, zajedno sa Č.F., Š.M., K.N., H.B., Č.H. i K.N. zv. „B.“ u periodu od maja 1992. do januara 1996. godine, svjesno i voljno, za vrijeme obavljanja dužnosti, odnosno funkcije, svojim radnjama, sa sviješću, htijenjem i pristankom, omogućio i organizovao zatvaranje i zlostavljanje civila srpske i hrvatske nacionalnosti u objektima „Silos“ u Tarčinu, Osnovnoj školi „9. maj“ u Pazariću i u magacinima kasarne „Krupa“ u Zoviku, na način da je namjerno i teško, suprotno međunarodnom pravu, uskraćivao osnovna prava pripadnicima srpske i hrvatske nacionalnosti i to na način da je vršio nezakonita zatvaranja, nečovječna postupanja, nanošenja povreda tjelesnog integriteta i zdravlja, te prisiljavanje na prinudni rad, na koji način je postupao u suprotnosti sa članom 3. stav 1. tačke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine.

Istom presudom optuženi je oslobođen optužbe za pojedine inkriminacije kako je to naznačeno u izreci presude, kojima bi počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. KZ BiH i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH i u vezi sa članom 29. KZ BiH.