• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

U multimedijalnoj Sali Hadžići danas je pod predsjedavanjem Mirze Mušanovića održana 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj je prisustvovalo 26 vijećnika. Razmatrano je i usvojeno 18 tačaka dnevnog reda. Usvojena je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za prva tri mjeseca 2021. godine. Budžet Općine Hadžići za 2021. godinu iznosi nešto više od 13,1 milion KM. U periodu 01.01-31.03.2021. godine ostvareni su prihodi od 4,8 miliona KM što predstavlja 37,24% planiranih sredstava.

 Jednoglasno je usvojena Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. Ovom Odlukom odobrena je prodaja 28.951m2 zemljišta u Privrednoj zoni Hadžići od koje će Općina Hadžići uprihodovati 2,8 miliona KM. U vremenu pandemije koronavirusa raduju informacije da su investitori zainteresovani za ulaganje u našu općinu, pokretanje biznisa i stvarananje novih radnih mjesta.

Sa 25 glasova podrške usvojena je Odluka o provođenju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Hadžići. Ovom Odlukom obavezuju se mjesne zajednice da u skladu sa Statutom mjesnih zajednica, te u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća provedu izbore za savjete sljedećih mjesnih zajednica i to na zboru javnim glasanjem - aklamacijom: Hadžići, Žunovnica, Binježevo, Donji Hadžići, Grivići, Drozgometva, Mokrine, Miševići, Lokve, Pazrić, Osenik, Tarčin, Luke, Raštelica, Duranovići, Budmolići i Trzanj. Mjesni zbor građana može punovažno odlučivati ako je prisutna jedna desetina građana ili najmanje 25 građana tog zbora, ako je jedna desetina građana mjesnog zbora veća od tog broja. Izbori za Savjete mjesnih zajednica održat će se u periodu od 10. juna do 30. juna 2021. godine.

Značajniju raspravu vijećnici su vodili o Izvještaju o radu i poslovanju JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2020. godinu te o Planu poslovanja ovog preduzeća za 2021. godinu. Prihod “Komunalca” ostvaren u 2020. godini iznosio je 5.173.444,81 KM. Sučeljavanjem prihoda i rashoda utvrđeni poslovni rezultat je dobit u iznosu 32.056,41 KM. Ostvareni rezultat dobija na značaju s obzirom na činjenicu da su se poslovne aktivnosti dešavale u posebnim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa što je za posljedicu imalo kasniji početak radova na izgradnji vodoprivrednih objekata i pružanju usluga održavanja infrastrukture. Vijećnici su podržali pomenute dokumente.

Na dnevnom redu su još bile i usvojene sljedeće tačke: Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, Odluka o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Hadžići, Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja i njihovih zamjenika, Odluke o usvajanju i provođenju planova parcelacije (Tinohovo, Češće, Lokve 1, Olimpik 4, Brezovača i Mokrine), Finansijski izvještaj i izvještaj o radu JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2020. godinu te Plan i program rada za 2021. godinu, Informacija o dodjeli stipendija za školsku - akademsku 2020/2021. godinu te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.