• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglasi

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu za 2021. godinu

2021-02-10

Pozivaju se domaćinstva sa područja općine Hadžići koja su zainteresovana za proljetnu sjetvu, a nisu u mogućnosti da nabave sjemenski materijal, da podnesu zahtjev za dodjelu sjemenskog materijala (krompir, luk, grah, sitna sjemena i mineralna đubriva). Općina će za proljetnu sjetvu pripremiti oko 500 paketa sa sjemenskim materijalom.

Pravo učešća imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Posebno prioritetne kategorije stanovništva su nezaposlene osobe koje imaju vlastito poljoprivredno zemljište ili ugovor o zakupu zemljišta. Kriteriji za dodjelu sjemena su iznos primanja po domaćinstvu kao i broj članova domaćinstva. Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići. Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na pultu recepcije Općine Hadžići, na web stranici Općine Hadžići ili u sobi broj 204. Obrazac za prijavu sa pratećom dokumentacijom predati na protokol Općine Hadžići. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Hadžići II sprat soba broj 204 ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

Javni oglasi: JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

2021-02-03

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i člana 7. a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 29/18 i 36/19), Općinsko vijeće Hadžići na Trećoj sjednici održanoj dana 28.01.2021.godine, donosi : ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA  ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

Tekst javnog oglasa sa uslovima preuzmite OVDJE

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE

Pravila za bodovanje kandidata preuzmite OVDJE

 

Javni oglasi: Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista Općine Hadžići za 2020. godinu

2021-01-08

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera i sportske ekipe općine Hadžići za 2020. godinu, kao i posebno priznanje pojedincima »Za doprinos u razvoju sporta na području općine Hadžići«. Nagrada »Sportista općine Hadžići« dodjeljuje se: najuspješnijem sportisti, sportistkinji, sportisti invalid, treneru, ekipi i najperspektivnijim sportistima. Posebno priznanje »Za doprinos u razvoju sporta na području općine Hadžići« dodjeljuje se dvojici kandidata ili kandidatkinja, koji su svojim radom odnosno rezultatima, doprinjeli razvoju sporta na području naše općine. Izbor najuspješnijih, vrši Komisija za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe, kao i najperspektivnijih sportaša Općine Hadžići za 2020. godinu koju će imenovati Općinski načelnik. Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu teče od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hadžići (www.hadzici.ba), odnosno zaključno sa 31.01.2021. godine do 16:00 sati.

Tekst javnog poziva sa uputstvima za prijavu preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku 2020/2021. godinu

2020-11-11

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku 2020/2021. godinu. Za srednjoškolce je predviđeno 60 stipendija, a za studente 70 stipendija. Visina mjesečne stipendije za učenike srednje škole je 50 KM, a za studente 100 KM. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Općini Hadžići www.hadzici.ba, u sredstvima informisanja, odnosno oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijave se podnose u Općini Hadžići – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove (prijemni protokol), Hadžići, ul. Hadželi broj 114. gdje se mogu dobiti i obrasci prijave.

Tekst konkursa sa propisanim uslovima preuzmite ovdje.

Prijavni list preuzmite ovdje.

Odluku o raspisivanju korkursa pogledajte ovdje.

 

 

 

 

 

Javni oglasi: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Viši referent za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa

2020-09-15

Na osnovu Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Općine Hadžići,Općinski načelnik raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Viši referent za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa, jedan izvršilac.

Tekst javnog oglasa pogledajte ovdje.

 

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2020-09-04

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići (Hadžići, Hadželi br 114) namijenjeno za izgradnju POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNIH OBJEKATA. Lokacija A4: - k.č. 202/11 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.615 m2 k.o. D. Hadžići. Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati dana 21.09.2020.godine, sa početkom u 12 časova, u sobi broj 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići. Početna cijena predmeta prodaje iznosi :-Lokacija A4.100,00 KM/m2 za građevinsko zemljište što za površnu od 2.615 m2 iznosi 261.500,00 KM.

Tekst oglasa preuzmite ovdje.

 

Javni oglasi: Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini

2020-09-01

Općinski načelnik raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini. Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini. Pravo učešća imaju: omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« - prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2020. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba kabineta Općinskog načelnika, Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.). Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tekst Javnog poziva preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Uputstvo za popunu prijavnog obrasca preuzmite ovdje.

 

Javni oglasi: Javna rasprava: Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić

2020-08-16

Općinsko vijeće Hadžići je na 37. sjednici održanoj 11.08.2020. godine usvojilo zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić te je isti stavljen na javni uvid i javnu raspravu do 26.08.2020. godine.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić pogledajte ovdje.

Nacrt Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ – Pazarić pogledajte ovdje

Javni oglasi: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja

2020-07-03

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu poljoprivredne mehanizacije sa dodatnom opremom i/ili pumpi za navodnjavanje putem sufinansiranja.

Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice, a posebno prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe koje su otpuštene u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Vrsta mehanizacije:

- Motokultivator I (Dizel,10 KS, 6 brzina - freza, plug brazdač, plug za vađenje krompira), 10 komada, učešće 1.109,27 KM;

- Motokultivator II (Dizel, 7 KS, 4 brzine -freza, plug brazdač, plug za vađenje krompira), 15 komada,učešće 891,94 KM;

- Motokopačica (Dizel, 7 KS, 3 brzine - plug brazdač, vadilica krompira), 20 komada, učešće 546,45 KM;

- Pumpa za navodnjavanje (Dizel, 5 KS sa 8m usisnog i 15 m odvodnog crijeva), 5 komada, učešće 173,27 KM;

- Pumpa za navodnjavanje (Dizel, 7 KS sa 8m usisnog i 15 m odvodnog crijeva), 2 komada, učešće 182,18 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 13.07.2020. godine do 16:00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i ispekcijski nadzor, Hadželi 114/II, soba broj 204.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima pogledajte ovdje.

Izjavu preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

 

 

 

 

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020.

2020-06-25

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Pozivaju se poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Hadžići koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/20 i 23/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva, odnosno zaključno sa 06.07.2020. godine do 16:00 sati.

 

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima pogledajte ovdje.

Prijavni Obrazac 1A preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1B preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1C preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu steonih junica

2020-06-16

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 80 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene steonih junica. Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Prioritet su nezaposlene osobe koje su otpuštene od strane poslodavca kojem je bila zabranjena djelatnost od strane nadležnih organa ili su otpuštene od strane poslodavca čije je poslovanje bilo ugroženo u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Potrebno je imati vlastito poljoprivredno zemljište površine pet dunuma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na dvije godine, adekvatan štalski objekat u blizini stambenog objekta. Pravo na dodjelu steonih junica nemaju osobe koje su u posljednjih tri godine dobile ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede prema evidenciji Općine Hadžići. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2020. godine. Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, kancelarija broj 204 te putem telefona 033/475-948.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za dodjelu plastenika

2020-06-16

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 30 m2, 50 m2 i 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 80 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene plastenika. Pravo na učešće u Projektu za dodjelu plastenika imaju fizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koja posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup. Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti osobe, koje već posjeduju plastenik od najmanje 100 m2 ili koja su u ranijem periodu od tri godine ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika, od Općine, ministarstava, humanitarnih i drugih institucija. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2020. godine. Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, kancelarija broj 204 te putem telefona 033/475- 948.

Javni poziv pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i članova Skupštine JKP "Komunalac" d.o.o. Hadžići

2020-06-05

Načelnik Općine Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i članova Skupštine JKP "Komunalac" d.o.o Hadžići.

Javni oglas pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za prijem volontera u 2020. godini

2020-03-20

Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za prijem lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Hadžići.

Javni poziv pročitajte ovdje.

Prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Višeg referenta za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa

2020-02-06

Na osnovu iskazane potrebe, a u skladu sa važećim zakonskim propisima načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Višeg referenta za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići

2020-01-23

Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići, objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići.

Tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Javni oglasi: Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista općine Hadžići za 2019. godinu

2020-01-07

Raspisuje se Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista općine Hadžići za 2019. godinu, kao i posebno priznanje pjedincima “Za doprinos u razvoju sporta na području općine Hadžići”.

Tekst javnog poziva pročitajte ovdje.

 

Javni oglasi: Javni poziv za predlaganje kandidata-kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja

2020-01-06

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata-kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih prizanja.

Tekst Javnog poziva pročitajte ovdje.

Javni oglasi: Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

2020-01-03

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, označeno kao k.č. 937/1 površine 2638 m2 k.o. Hadžići, u svrhu izgradnje stambeno-poslovne zgrade.

Tekst oglasa pročitajte ovdje.

Javni oglasi: Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići

2020-01-15

Upravni odbor Javne ustanove KSIRC Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići. Imenovanje se vrši na period od četiri godine. (15.01.2020.)

Tekst Javnog oglasa pročitajte ovdje.