• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Zaključak Vlade KS sa 44. sjednice

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, a u skladu sa tačkom II Rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-33615/20 od 10.09.2020. godine Vlada Kantona Sarajevo je na 44. sjednici održanoj 03.12.2020. godine donijela Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o radu Komisije za rješavanje po prigovorima na Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020. godine sa spiskovima prihvaćenih i odbijenih prigovora.

ZAKLJUČAK VLADE KS