Služba za razvoj, stambeno – komunalne poslove i mjesne zajednice

NADLEŽNOSTI

 • vrši raspisivanje javnih nadmetanja i sprovodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa zakonom, a za potrebe jedinstvenog općinskog organa uprave;
 • radi na pripremi i učestvuje u izradi projektno – investicione dokumentacije za obnovu infrastrukturnih i drugih objekata na području općine i u tom cilju ostvaruje saradnju sa međunarodnim i drugim organizacijama i zajednicama, Kantonalnim zavodima i drugim upravnim organizacijama i institucijama;
 • priprema i učestvuje u izradi projektno-investicione dokumentacije za obnovu i uspostavljanje novih privrednih i poljoprivrednih objekata i malih proizvodnih pogona, a u svrhu obezbjeđenja većeg upošljavanja,
 • vrši evidenciju ratne štete na privatnim stambenim objektima i raspodjelu građevinskog materijala u humanitarne svrhe;
 • vrši poslove pripremanja terena i pristupa poslovima na obnovi Općine,
 • vrši poslove komunalne djelatnosti, sarađuje sa kantonalnim javnim komunalnih preduzećima po pitanjima obavljanja komunalnih poslova iz njihove nadležnosti, a koji su od interesa za građane Općine;
 • osigurava održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti;
 • vrši poslove iz oblasti korištenja javnih površina;
 • vrši poslove iz oblasti zaštite čovjekove sredine;
 • učestvuje u poslovima vezanim za davanje na korištenje poslovnih prostora i organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora;
 • vodi evidenciju i vrši kontrolu korištenja stanova u vlasništvu Općine i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije;
 • obavlja poslove vezane za kupoprodaju općinskih stanova i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije;
 • vrši poslove iz svoje nadležnosti u oblasti korištenja građevinskog zemljišta i održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama;
 • vrši kontrolu korištenja napuštenih nekretnina i donosi druga rješenja u stambenoj oblasti u skladu sa zakonom;
 • Vrši upravne i druge poslove koji se posebnom odlukom na osnovu statuta općine prenesu na mjesne zajednice, kao i druge poslove i nadležnosti mjesnih zajednica.

Broj Uposlenih 9

Odgovorno lice: Musić Nijaz