Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

Opis poslova:

Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti privrede, turizma i finansija te u drugim oblastima za koje je obrazovana;  predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je obrazovana; priprema prijedloge općinskih propisa i vrši izradu drugih akata iz svoje oblasti za općinskog načelnika i Općinsko vijeće; rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge radnje te pruža pravnu pomoć u oblasti za koju je obrazovana; prati privredna kretanja posebno u oblasti male privrede i obrta; vodi brigu o prirodnim, poljoprivrednim i šumskim resursima Općine i predlaže mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti; vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine, te razvoju kapaciteta u kućnoj radinosti i razvoju turističke djelatnosti na području općine; vodi registre  privrednih djelatnosti u nadležnosti općine; predlaže u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim organizacijama i zajednicama od značaja za općinu;  sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti budžeta i finansija;  izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, rebalansa budžeta i odluke o izvršenju budžeta; utvrđuje i prati dinamiku izvršenja Budžeta; predlaže uravnoteženje Budžeta; vrši doznaku sredstava budžetskim korisnicima; kroz poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju Budžeta Općine, prati naplatu sredstava iz djelokruga rada svih službi za upravu Općine Hadžići; vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove; vrši kontrolu rada sudionika u građenju i održavanju građevine odnosno obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja na osnovu Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na osnovu tog Zakona te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; ostvaruje saradnju sa mjesnim zajednicama po pitanju bespravne gradnje i vodi evidenciju bespravne gradnje na području općine;  prati i analizira stanje u oblasti zaštićenih zona; vrši inspekcijski nadzor iz oblasti komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na osnovu tog Zakona te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; vrši inspekcijski nadzor u oblasti cesta na osnovu Zakona o cestama F BiH i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe kao i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Broj uposlenih: 1o

Odgovorno lice: Esma Topalović

Telefon:033/475-949

E-mail: finansije@hadzici.ba, privreda@hadzici.ba, inspekcija@hadzici.ba