Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Opis poslova:

Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova i katastra nekretnina;  sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koje je obrazovana; stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava za oblast za koju je obrazovana; provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu, prodaja građevinskog zemljišta i drugi oblici pravnog prometa na zemljištu  Općine ili na drugom zemljištu u korist Općine, vraćanje vlasništva na podruštvljenom zemljištu, prihvatanje izjava o odricanju od prava vlasništva na zemljištu u korist državne svojine; rješavanje predmeta eksproprijacije nekretnina; priprema i izrada prijedloga  odluka iz imovinsko pravne oblasti čije je donošenje u nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; priprema prijedloge općinskih propisa iz imovinsko-pravne  oblasti iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; prati i proučava  propise  iz ove  oblasti te pruža  odgovarajuću stručnu pomoć fizičkim i pravnim licima; priprema  izjašnjenja i mišljenja za Općinsko pravobranilaštvo  po pitanjima  tužbi vezanih za poslove Službe kao i po pitanju drugih  imovinsko pravnih zahtjeva prema Općini ili imovinsko pravnih  zahtjeve Općine prema drugim licima; izrađuje prijavne listove o svim promjenama na nekretninama i dostavljanje istih Gruntovnici; provodi  sve promjene na nekretninama i prava na nekretninama u katastarskom operatu; vrši terenska  snimanja, mjerenja i iskoličavanja za potrebe Službe kao i drugih službi Općine; izrađuje elaborate za eksproprijacije za potrebe Općine; vrši snimanje terena za potrebe izrade parcelarnih planova; vrši geodetsko snimanje u svrhu razgraničenja državnog od privatnog zemljišta; obavlja vještačenja u predmetima spornih katastarskih promjena na nekretninama i promjena prava na nekretninama; obezbjeđuje podatke i vrši uviđaje za potrebe rješavanja predmeta denacionalizacije nekretnina i drugih predmeta iz imovinsko pravne oblasti; vrši izdavanje kopija katastarskih planova; provodi izvršni postupak po svojim rješenjima, vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe kao i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Broj uposlenih: 6

Odgovorno lice: Sanija Šarić

Telefon:033/475-902

E-mail: imovinska@hadzici.ba