Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

NADLEŽNOSTI

 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima te preduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • vodi upravni postupak i donosi rješenja o pravima na lične i porodične invalidnine, njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedski dodatak, te zdravstvenu zaštitu i drugo;
 • vrši obračun i daje na isplatu naknade ostvare iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • obavlja poslove u saradnji sa boračkim udruženjima, vojnim i civilnim strukturama Općine i Kantona na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite;
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zdravstvene zaštite;
 • vodi službene evidencije raseljenih lica i izbjeglica;
 • izdaje legitimacije raseljenim licima i izbjeglicama kojim dokazuju status;
 • prati ostvarivanje prava raseljenih lica;
 • daje informacije o načinu i mogućnosti povratka u Općinu;
 • zaprima individualne prijave za povratak i provjerava uslove za njihov povratak;
 • planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o raseljenim licima i izbjeglicama u saradnji sa drugim službama i nadležnim ministarstvima;
 • iz oblasti dječje zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zdravstvene zaštite vodi upravni postupak i donosi rješenja o pravima na dječji dodatak, novčane naknade za porodilje i druge naknade, porodičnu i ličnu invalidninu i drugo;
 • utvrđuje pravo na zdravstvenu zaštitu (osiguranje) pojedinih kategorija stanovništva;
 • vrši izdavanje radnih knjižica;
 • vrši pohranjivanje radnih knjižica radnika kojima je prestao radni odnos, a koji iste nisu preuzeli;

Broj Uposlenih  9

Odgovorno lice: Izet Koro