Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

Opis poslova:

Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je obrazovana; sprovodi utvrđenu politiku i stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava za oblast za koju je obrazovana; prati stanje i rješava u upravnim stvarima te preduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite; vodi upravni postupak i donosi rješenja o pravima na lične i porodične invalidnine, njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedski dodatak, te zdravstvenu zaštitu i drugo; vrši pružanje pravne pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite; vrši prijem i kompletiranje potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite; vrši obračun i daje na isplatu naknade ostvare iz oblasti boračko-invalidske zaštite; vrši trebovanje novčanih sredstava od Federalne uprave za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za sve vidove isplata prema zakonskim propisima; vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite; vrši saradnju sa nadležnim organima oko postavljanja spomen ploča šehidima i poginulim borcima; vrši unos podataka u jedinstveni program i vodi evidenciju svih korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite; obavlja poslove u saradnji sa boračkim udruženjima, vojnim i civilnim strukturama Općine i Kantona na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite; prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblasti raseljenih lica i izbjeglica, dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zdravstvene zaštite;u oblasti raseljenih lica i izbjeglica donosi rješenja o priznavanju, prestanku i oduzimanju statusa raseljenih lica – prognanika; vodi službene evidencije raseljenih lica i izbjeglica; izdaje legitimacije raseljenim licima i izbjeglicama kojim dokazuju status; prati ostvarivanje prava raseljenih lica; daje informacije o načinu i mogućnosti povratka u Općinu; zaprima individualne prijave za povratak i provjerava uslove za njihov povratak; planira i učestvuje u implementaciji svih  oblika zaštite i brige o raseljenim licima i izbjeglicama u saradnji sa  drugim službama i nadležnim ministarstvima;iz oblasti dječje zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zdravstvene zaštite vodi upravni postupak i donosi rješenja o pravima na dječji dodatak, novčane naknade za porodilje i druge naknade, porodičnu i ličnu invalidninu i drugo; utvrđuje i isplaćuje naknade civilnim žrtvama rata;utvrđuje pravo na zdravstvenu zaštitu (osiguranje) pojedinih kategorija stanovništva; vrši obračun i trebovanje novčanih sredstava za sve vidove dječje zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zdravstvene zaštite od Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena  lica i izbjeglice, te vodi knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije; vrši izdavanje  radnih knjižica; vrši naknadni upis stečenih kvalifikacija i promjenu prezimena u radnim knjižicama, te ispravke upisanih podataka na osnovu rješenja MUP-a; vrši pohranjivanje radnih knjižica radnika kojima je prestao radni odnos, a koji iste nisu preuzeli; vrši sve stručne i administrativne poslove iz oblasti za koju je obrazovana, utvrđuje prijedloge propisa iz svoje oblasti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće, vrši i druge poslove  iz nadležnosti Službe kao i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Broj uposlenih:  8

Odgovorno lice: Izet Koro

Telefon: 033-475-908

E-mail: biz@hadzici.ba