Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

Opis poslova:

Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je obrazovana; sprovodi utvrđenu politiku i stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava za oblast za koju je obrazovana; organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine; izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine; priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;  organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja; predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini; vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke; priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine, – vrši upravne i druge poslove koje se posebnom odlukom na osnovu Statuta Općine prenesu na mjesne zajednice, kao i druge poslove iz nadležnosti mjesnih zajednica;  inicira, podstiče i organizira učešće građana o odlučivanju o lokalnim poslovima koji neposredno utiču na njihove svakodnevne potrebe, život i rad; vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica; priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima, vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Broj uposlenih: 7

Odgovorno lice: Nijaz Musić

Telefon:033/421-006,033/428-130,033/428-131,033/421-400,033/428-551

E-mail: civilnazastita@hadzici.ba