Služba kabineta općinskog načelnika

Opis poslova:

Poslove informisanja, propagande, kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za Općinu; izrada biltena općine; poslove javnog obavještavanja o aktivnostima općinskog organa uprave općine; vrši poslove odnosa sa javnošću; prikuplja inicijalne materijale i prijedloge za izradu projektnih prijedloga općine Hadžići, izrađuje aplikacije po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga općine, provodi aktivnosti  projektnog ciklusa za projekte i programe koji se finansiraju iz fondova i sredstava Europske unije, kao i u aktivnosti vezanih za koordinaciju međunarodnih i domaćih te javnih i privatnih davatelja finansijskih sredstava za projekte i programe u kojima sudjeluje općina, obavlja poslove protokola; obavlja upravne poslove koji su u nadležnosti općinskog načelnika općine; vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih akata Općinskog načelnika; vrši poslove koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva.

Broj uposlenih: 3

Odgovorno lice: Općinski načelnik, Hamdo Ejubović dipl.ing.maš

Telefon:033/475-904

E-mail: kabinet@hadzici.ba, ohadzici@bih.net.ba, opcina.hadzici@gmail.com