O B A V J E Š T E NJ E

Broj: 1499-2/1
Hadžići, 06.04.2018. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je voda higijenski ispravna i da se može koristiti za piće. O svim promjenama stanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vode za piće,informacije će biti objavljene putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i putem obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0