Nacrt Regulacionog plana „Bosnić polje“ Hadžići

Na osnovu člana 25. stav (8) i člana 37. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/17), te člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 – ispravka), a u skladu sa članom 88. i 96. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/18), Općinsko vijeće Hadžići na 22. sjednici održanoj dana 27.12.2018. godine je donijelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Bosnić polje“ Hadžići. Utvrđuje se Nacrt Regulacionog plana „Bosnić polje“ Hadžići i stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 15.02.2019. godine. Nacrt Regulacionog plana „Bosnić polje“ Hadžići obuhvata tekstualni i grafički dio, Odluku o usvajanju – nacrt i Odluku o provođenju – nacrt i u cijelosti će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba. Općinski načelnik kao nosilac pripreme Plana obavezan je da javni uvid i javnu raspravu provede u skladu i na način propisan članom 37. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo te putem nadležne Službe obezbijedi dostavljanje i izlaganje Plana na mjestima i na način propisan istim članom. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Regulacionog plana, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Regulacionog plana mogu dostavljati Općinskom načelniku do navedenog roka.

NACRT REGULACIONOG PLANA “BOSNIĆ POLJE” HADŽIĆI

ODLUKA O USVAJANJU RP “BOSNIĆ POLJE” HADŽIĆI

ODLUKA O PROVOĐENJU RP “BOSNIĆ POLJE” HADŽIĆI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0