Kontakt

Općina Hadžići

Recepcija: 033/475-900, 033/475-911

Fax: 033/475-952

Šalter sala033/475-941

Protokol:     033/475-914

E-mail: ohadzici@bih.net.ba, opcina.hadzici@gmail.com

Služba kabineta općinskog načelnika

Telefon: 033/475-904

Fax: 033/475-952

E-mail: kabinet@hadzici.ba, ohadzici@bih.net.ba, opcina.hadzici@gmail.com

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Pomoćnik Općinskog načelnika: Suada Kalem

Telefon: 033/475-913

E-mail: opcauprava@hadzici.ba

Služba za boračko – invalidsku, socijalnu i zdrav. zaštitu, izbjegla i raseljena lica

Pomoćnik Općinskog načelnika: Izet Koro

Telefon: 033/475-908

E-mail: biz@hadzici.ba

Služba za razvoj, stambeno – komunalne poslove

Pomoćnik Općinskog načelnika: Eldar Proha

Telefon: 033/475-907

E-mail: investicije@hadzici.ba

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

Pomoćnik Općinskog načelnika: Esma Topalović

Telefon: 033/475-949

E-mail: finansije@hadzici.ba, privreda@hadzici.ba, inspekcija@hadzici.ba

Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik Općinskog načelnika: Sanija Šarić

Telefon: 033/475-902

E-mail:imovinska@hadzici.ba

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

Pomoćnik Općinskog načelnika: Irhana Izmirlić

Telefon: 033/475-934

E-mail: urbanizam@hadzici.ba

Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

Pomoćnik Općinskog načelnika: Nijaz Musić

Telefon: 033/421-006; 033/428-130, 033/428-131

E-mail: civilnazastita@hadzici.ba

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Sekretarka Općinskog vijeća Hadžići: Hajrija Ejubović

Telefon: 033/475-912

E-mail: vijece@hadzici.ba

Matični ured Hadžići

Indira Kovačević

Almedina Šehić

Telefon: 033/475-933, 033/475-939, 033/ 428-346

E-mail: maticniured@hadzici.ba

Operativni centar civilne zaštite Općine Hadžići

Dževad Bozalija

Telefon: 033/421-400

E-mail: civilnazastita@hadzici.ba

Komunalni inspektor Općine Hadžići

Muhamed Dupovac

Telefon: 033/475-956

E-mail: komunalniinspektor@hadzici.ba

Građevinsko-urbanistički inspektor Općine Hadžići

Alma Vranić

Asim Jasika

Telefon: 033/475-959

E-mail: inspekcija@hadzici.ba

Mjesna zajednica  Hadžići

Sekretar mjesne zajednice:

Telefon: 033/421-025

E-mail: mzhadzici@hadzici.ba

Mjesna zajednica Pazarić

Sekretar mjesne zajednice: Lejla Čomor Kasum

Telefon: 033/416-631

E-mail: mzpazaric@hadzici.ba

Mjesna zajednica Tarčin

Sekretar mjesne zajednice:

Telefon: 033/418-825

E-mail: mztarcin@hadzici.ba

Općinsko pravobranilaštvo

Općinska pravobraniteljica: Meliha Halilagić

Telefon: 033/475-917

E-mail: pravobranilastvo@hadzici.ba

Općinska izborna komisija Hadžići

Predsjednik OIK Hadžići: Enes Kazić (061-136-160)
Telefon: 033/475-953; 033/475-944
E-mail: izborna@hadzici.ba