Javni poziv za raspodjelu sredstava iz  Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2018. godini

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2018. godini. Pravo učešća imaju: omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Aplikanti podnose prijavu sa dokumentacijom na Javni poziv Komisiji za dodjelu grantova za mlade, a putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove. Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« – prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2018. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove , Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.). Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 25 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići, odnosno zaključno sa 07.05.2018. godine. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

JAVNI POZIV PROJEKTI MLADIH 2018

ODLUKA O SREDSTVIMA ZA PROJEKTE MLADIH 2018

PRIJAVNI OBRAZAC – PRIJEDLOG PROJEKTA 2018

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA 2018

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0