Javni poziv za prijem volontera u Općini Hadžići

Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za prijem volontera. Javni poziv raspisuje se za prijem 15  volontera, na određeno vrijeme na period od jedne godine, slijedećih zanimanja:

 

– diplomirani pravnik (četiri volontera);

– diplomirani ekonomista (jedan volonter);

– diplomirani socijalni radnik (jedan  volonter);

– diplomirani politolog (jedan volonter);

– diplomirani žurnalist (jedan  volonter);

– nastavnik razredne nastave (jedan  volonter);

– nastavnik matematike/informatike (jedan  volonter);

– doktor veterinarske medicine (jedan volonter);

– Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja (jedan volonter);

– Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti-grafika (jedan  volonter);

– psiholog (jedan  volonter);

– diplomirani injženjer hemije (jedan volonter).

 

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV,VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj:02-05-1207/13 od 01.02.2013.godine. Napomena: Volonterski rad traje godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu na Javni poziv, kandidati trebaju priložiti kraću biografiju i ostale dokaze o ispunjavanju traženih uslova Javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenti se neće vraćati. Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15)  dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Hadžići, 71240 Hadžići, ul. Hadželi br.114., sa naznakom «Za Javni poziv za prijem volontera».

JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0