Komunalac-FIN-1

Broj:2288- II-05/19 Hadžići,14.05.2019. godine   O B A V J E Š T E NJ E  Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodov...