Zaključak Općinskog vijeća Hadžići nakon razmatranja situacije sa migrantima

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09, 17/12, 10/13, 14/13 – ispravka i 11/18), a u skladu sa članom 96. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj: 7/18), Općinsko vijeće Hadžići na 27. sjednici održanoj dana 20.06.2019. godine, a nakon razmatranja trenutne situacije sa migrantima, d o n o s i

                                                       ZAKLJUČAK_

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0