TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – VRŠENJA USLUGA AUTOBUSKOG PREVOZA ZA POTREBE OPĆINE HADŽIĆI U 2015. GODINI, PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Predmet ovog postupka čine usluge autobuskog prevoza unutar i van podrućja Bosne i Hercegovine, za potrebe Općine Hadžići, Osnovnih i Srednjih škola, Kulturnoumjetničkih društava i Sportskih udruženja, sa sjedištem na podrućju Općine Hadžići, u 2015. godini.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-VRŠENJE AUTOBUSKOG PRIJEVOZA ZA POTREBE OPĆINE 2015

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0