Program rada Općinskkog vijeća za 2019. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 – ispravka) i člana 54. i 55.  Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/18), Općinsko vijeće Hadžići, na 22. sjednici održanoj dana 27.12.2018. godine donijelo je Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2019. godinu.

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI ZA 2019. GODINU

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0