Otkriveni novi stećci u Pazariću – Iz Komisije za historizaciju Općine Hadžići –

Iz Komisije za historizaciju Općine Hadžići

-Otkriveni novi stećci u Pazariću-

 

Zvaničan popis stećaka na području općine Hadžići obavljen je 2015. godine, od strane stručne  komisije, te sačinjen detaljan izvještaj o tome.  Iako je popis obuhvatao detaljno istraživanje Komisija je bila svjesna da nije uspjela pronaći i evidentirati baš sve stećke i nekropole što potvrdjuju i novootkriveni stećci u posljednje vrijeme.

Naime, polovinom  aprila  2017. gdine, Komisija za istraživanje i dokumentovanje kulturno-historijskog nasljeđa Općine Hadžići ( u daljem tekstu Komisija za istraživanje), obavještena je od strane Šarić Hikmeta uposlenika  na Željezničkoj stanici Pazarić, da su radnici prilikom čišćenja kanala pored pruge naišli na veće komade kamena koji liče na stećke. Nakon dodatnih otkopavanja, predstavnici Komisije za istraživanje su 26.4.2017. godine definitivno konstatovali da se radi i tri stećka – sanduka (stećci broj 1, 1a i 1b).

Stećak broj 1 sa još dva stećka u produžetku

Zbog propisanih procedura za izvođenje radova u zahvatu željezničke pruge, nije nastavljeno njihovo dalje otkopavanje zbog čega nisu ni utvrđene njihove dimenzije. Dalji radovi na otkopavanju i obradi će biti nastavljen u skladu sa procedurama  Željeznica F BiH. Navedeni stećci se ne mogu vezati za neku od, u 2015. godini evidentiranu nekropolu , i čini posebnu nekropolu sa, za sada, tri evidentirana stećka.

Takođe, 7.6.2017. godine Komisija je primila informacije od Lješnanin Hasima iz Dragovića da je na njegovom imanju prilikom zemljanih radova naišao na  kamen koji bi mogao predstavljati stećak. Isti dan su predstavnici Komisije za istraživanje izvršili djelomično otkopavanje i, prvobitno, konstatovali da se radi o stećku zavaljenom na bočnu stranu u pravcu sjevera na čijoj vidnoj bočnoj strani  se nalazi ukras u obliku polumjeseca (stećak broj 2 – slike 2 i 2a).

Stećak broj 2 _slika 2 Stećak broj 2

Naknadnim njegovim otkopavanjem utvrđeno je da se radi o sanduku   na čijoj vidnoj strani se nalazi  nastavak koji liči na naslonjač od klupe zbog čega se ovaj stećak u narodu  i zvao „klupa“. Nastavak  bi mogao biti ostatak od postolja stećka, međutim  po obradi kamena vidljivo je da postolja nije bilo na drugim stranama stećka. Po ovome bi se moglo reći da stećak stoji u pravilnom pložaju i da se ukras nalazi na njegovoj gornjoj strani.  U narednim danima je izvršen pregled ovog lokaliteta i u skladu sa informacijama dobijenim od mještana  locirana su još dva mikrolokaliteta na kojima  se na dubini do pola metra ispod zemlje nalaze veći kameni komadi za koje se moglo pretpostaviti da se radi o stećcima. Dana 15.6. 2017. godine izvršeno je otkopavanje ova dva lokaliteta  i pronađena su dva nova stećka (stećci broj 3 i 4).  

Stećak broj 2_sčika broj 3 Stećak broj 3 _slika broj 2 Stećak broj 4

Oba su u obliku sanduka, bez ukrasa, relativno dobre obrade, približne orjentacije istok – zapad. Uzet je njihov detaljan opis sa dimenzijama te izvršeno fotgorafisanje. Stećci broj 2 i 3 nalaze se sa lijeve strane pješačke staze koja od Željezničke stanice Pazarić vodi za Dragoviće, a stećak broj 4 sa njene lijeve strane. Ova grupa novootkrivenih stećaka čine sastavni dio  evidentirane nekropole stećaka „Vardište“ Pazarić.

     Nakon što bude završeno detaljno istraživanje  svih navedenih stećaka, izvještaj će biti podnesen Državnoj komisiji za zaštitu kulturnog nasljeđa BiH i Zavodu za zaštitu kluturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa KS.  

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0