Općinsko vijeće Hadžići: Usvojen Budžet za 2018. godinu u iznosu od 12,5 miliona KM

Općinsko vijeće Hadžići danas je održalo 13. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Budžet Općine Hadžići za 2018. godinu, kao i projekcije za 2019. i 2020. godinu.  Budžet Općine za 2018. godinu iznosi 12.523.300,00 KM. U odnosu na usvojeni Nacrt veći je za 2,37%. U poređenju sa prethodnom godinom predloženi Budžet manji je za 9,25%.

– Krenuli smo oprezno u planiranje Budžeta za godinu koja je pred nama. Teško je planirati sredstva koja vraćamo Hadžićima sa viših nivoa vlasti. Međutim, radimo konstantno na tome i vjerovatno ćemo negdje polovinom 2018. godine ići na povećanje putem rebalansa. Uzimajući u obzir veličinu općine i broj stanovnika ne postoji općina u FBiH koja se može mjeriti sa nama. Ovdje smo čuli i imali nekoliko amandmana od strane Kluba DF-a i prijedlog Stranke za BiH. Što se tiče amandmana nabavke aparata za hemodijalizu našem Domu zdravlja nema potrebe da u Budžetu formiramo novu stavku, jer već postoje mehanizmi pomoći kako zdravstvenim tako i obrazovnim ustanovama na području općine Hadžići. Uložili smo ogromna sredstva u poboljšanje zdrvstvenih uslova u našim ambulantama i to ćemo i nastaviti. Ukoliko Dom zdravlja Hadžići iskaže potrebu za nabavku aparata za hemodijalzu rado ćemo se odazvati. Amandman koji se odnosi na finansiranje svakog trećeg djeteta u porodici je na mjestu. To bismo vrlo rado podržali, ali postoji nešto što se zove isključiva nadležnost Kantona Sarajevo. U ovom slučaju, Kanton je isključivo nadležan za tu oblast i moje mišljenje je da svih devet općina u Kantonu Sarajevo imaju jednako uređenu ovu oblast. Dok se to ne desi Općina Hadžići ima predviđena sredstva za socijalno ugrožene građane i nastaviće sa tom vrstom podrške. Amandman za saniranje krovova objekata kolektivnog stanovanja, sa većinskom boračkom populacijom. Koliko znam, ovo se odnosi na jednu zgradu u Tarčinu (Žegrep) koju ćemo mi u narednoj godini sanirati. Prijedlog vijećnika Muje Ibrice da se izdvoje dodatna sredstva za penzionere je na mjestu i to ćemo svakako podržati, kazao je Općinski načelnik Hamdo Ejubović.

Vijece_13_2017

Zbog korekcije poreznih i neporeznih prihoda, kapitalnih potpora od Kantona Sarajevo te korekcija kapitalnih primitaka vijećnici su usvojili Odluku o  izmjenama  i dopunama  Budžeta  za 2017. godinu. Usvojeno je povećanje  u iznosu od 783.960,00  KM, tako da ukupni predloženi Budžet za 2017. godinu iznosi 14.583.960,00 KM.

Na dnevnom redu kao 6. tačka bilo je razmatranje revidirane Šumskoprivredne osnove za ŠPP „Igmansko“ i davanje mišljenja Općinskog vijeća Hadžići. Vijećnici su usvojili zaključak da zbog težine problema vlasničkih odnosa Općinski načelnik u najskorije vrijeme zakaže sastanak na najvišem nivou kako bi se rješavalo imovinsko pitanje i imovinski odnosi između preduzeća Sarajevo šume i Općine Hadžići.

Vijece_13_2017_1

Programom rada Općinskog vijeća Hadžići za 2017. godinu, planirana je Informacija o predškolskom obrazovanju na području Općine Hadžići na kraju 2016/2017 godine i početku tekuće 2017/2018 godine. Do sada je informacija o stanju u predškolskom obrazovanju razmatrana u sklopu Informacije o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednje škole. Na području Općine Hadžići predškolski odgojno-obrazovni proces se realizuje u dvije ustanove-vrtića, odnosno prostorima osnovnih škola, i to: JU ”Djeca Sarajeva” – Vrtić ”RIBICA”  Hadžići, Predškolska Ustavova ”AN-NUR” Sarajevo – Vrtić ”AN-NUR” Hadžići (privatni), OŠ ”9.maj” Pazarić i OŠ ”Hilmi ef.Šarić” Tarčin. U toku tekuće 2017/18 školske godine ukupno je upisano 102 djece. Općinsko vijeće i Općinski službe izrazile su spremnost da kao i do sada pomažu menadžmentima odgojno-obrazovnih ustanova, da pravovremeno apliciraju kvalitetnim projektima koji su od značaja za iste, a time i za širu lokalnu zajednicu.

Na 13. sjednici prisustvovalo je 26 vijećnika.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0