Općinsko vijeće Hadžići: U prvih šest mjeseci Budžet Općine realizovan u iznosu od  5,9 miliona KM

Na današnjoj 10. sjednici Općinskog vijeća Hadžići vijećnici su sa 22 glasa usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine za prvih šest mjeseci 2017. godine u iznosu od  5.979.107,54 KM. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni prihodi su veći za 20,44 odsto. Budžetom Općine Hadžići za 2017. godinu planirane su kapitalne investicije u iznosu od 6,8 miliona KM, te su za proteklih šest mjeseci izvršene u procentu od 29,73 odsto.

Vijece_10_2017 Vijece_10_2017_1

Sa 24 glasa je usvojena i Odluka o zamjeni zemljišta između Općine Hadžići i preduzeća CET-BAH d.o.o Sarajevo u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta u zoni obuhvata Regulaciong plana “Centar” Hadžići. Privredno društvo CET-BAH d.o.o.Sarajevo obratilo se Općinskom vijeću Hadžići sa ponudom za zamjenu nekretnina tako što bi Općini Hadžići dali nekretnine označena kao k.č.937/3, k.č.935/11 i 935/12 ukupne površine od 64 m2 k.o.Hadžići,  dok bi zauzvrat njima pripale nekretnine dio k.č.937/4 od 5 m2 i 9 m2 i dio k.č.935/6 površine 40 m2 koju su ranije činili dijelovi k.č.937/5 i k.č.935/5 k.o.Hadžići, vlasništvo Općine Hadžići, koje pripadaju njegovoj građevinskoj parceli formiranoj u istom postupku.

Vijece_10_2017_14 Vijece_10_2017_32

Vijećnici su jednoglasno (26 glasova ZA) usvojili Odluku o pristupanju izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Hadžići za period od 2017. do 2027. godine. Lokalni ekološki akcioni plan Općine Hadžići će biti urađen u skladu sa standardizovanim metodologijama planiranja u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020, Strategijom razvoja Općine Hadžići za period od 2017-2021. godine te drugim strateško – planskim dokumentima viših nivoa vlasti.

Vijece_10_2017_33

Jednoglasno je usvojena Strategija za mlade općine Hadžići za period 2017.-2020. godina. U odnosu na dokument koji je u formi nacrta prošao javnu raspravu, Strategija za mlade predviđa formiranje zasebnih stavki za finansiranje i provođenja projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja za koje Općina Hadžići raspisuje javne pozive. Također, dodjeljivat će se posebne stipendije za vrhunske sportiste.

Vijece_10_2017_36

Na dnevnom redu su još bile i usvojene slijedeće tačke: Regulacioni plan „Privredna zona Hadžići“, Informacija o aktivnostima na provođenju Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite životne sredine /LEAP-a, Informacija o implementaciji recertificiranog sistema upravljanja kvalitetom prema novoj normi ISO 9001:2008 te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative. Sjednicom je predsjedavao Senad Kovačević, a prisustvovalo je 26 vijećnika.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0