Općinsko vijeće Hadžići: U četvrtak 8. sjednica

Na osnovu člana 56. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Kovačević saziva 8. sjednicu za četvrtak ,8.6.2017. godine sa početkom u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114).

D n e v n i   r e d:

 1. Odluka o grbu i zastavi, uslovima i načinu upotrebe grba i zastave Općine Hadžići – Prijedlog;
 2. Strategija razvoja Općine Hadžići za period 2017-2021. godina – Prijedlog;
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići – Nacrt;
 4. Strategija za mlade Općine Hadžići za period 2017-2020. godina – Nacrt;
 5. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kompenzaciji – Prijedlog;
 6. Informacija o stanju sporta na području općine Hadžići za 2016. godinu;
 7. Informacija o stanju u oblasti bespravne gradnje na području općine Hadžići;
 8. Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Hadžići;
 9. Informacija o ostvarivanju dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata;
 10. Rješenja imovinsko – pravne službe:
 11. a) Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo;
 12. b) Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Sakidović Ramiza;
 13. c) Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Halilović Azema;
 14. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0