Općinsko vijeće Hadžići: 19. redovna sjednica

Na osnovu člana 57. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići Arben Isufi sazvao je 19. sjednicu za četvrtak 9.8.2018. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Na dnevnom redu je šest tačaka: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01-30.06.2018. godine; Informacija o radu komunalne inspekcije na području općine Hadžići; Informacija o radu KJP Veterinarska stanica Sarajevo – Veterinarska ambulanta Hadžići; Razmatranje zahtjeva „Bosman“ d.o.o. za davanje saglasnosti Općinskog vijeća Hadžići za dodjelu koncesije za deponiju i reciklažu inertnog (čistog) građevinskog otpada u funkciji sanacije i rekultivacije bivšeg kamenoloma na lokalitetu „Presedla“ Igman metodom samoinicijativne ponude;  Rješenja imovinsko – pravne službe: Rješenje o utvrđivanju javnog interesa – rekonstrukcija lokalnog puta Tarčin – Gornja Bioča te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0