Komisije

Komisija za Statut i propise

 • Sadiković Elmir
 • Duran Bandić
 • Alađuz Vahid
 • Šehić Ramo
 • Džankić Ajla

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

 • Fišo Muharem
 • Duvnjak Junuz
 • Fatić Hamdija
 • Murtić Vernes
 • Keško Suad

Komisija za predstavke, prijedloge i pritužbe

 • Čović Sedik
 • Mrkonja Elvira
 • Bužo Muamer
 • Dupovac Edib
 • Murtić Hikmet

Komisija za društvene djelatnosti i saradnju sa vjerskim zajednicama

 • Tabak Šaćir
 • Isufi Arben
 • Fazlić Meliha
 • Horman Adnan
 • Merđanović Ahmed

Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

 • Bajrić Amra
 • Čekrlija Vernesa
 • Topalović Anisa
 • Sajnica Inel
 • Musić Elvedina

Komisija za izbor i  imenovanja 

 • Muhamed Čović
 • Nihad Šehić
 • Fahrudin Brkić
 • Zlatan Šehić
 • Dževad Handžo
 • Ejub Hujić
 • Vedad Gačanović

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

 • Kadić Mirza
 • Ejubović Alma
 • Fišo Sanela
 • Subašić Muhamed
 • Masleša Suad

Komisija za nadzor zakonitosti rada

 • Fišo Aziz
 • Merdžanović Senada
 • Čović Eldar
 • Sušić Amra
 • Topalović Hasan

Komisija za praćenje položaja boraca, RVI i porodica šehida i poginulih boraca

 • Korjenić Esman
 • Lihovac Hasan
 • Katkić Adem
 • Selimović Adil
 • Tufo Đemil

 Komisija za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

 • Tufo Ekrem
 • Ejubović Esad
 • Horman Ismić Belma
 • Dželko Zifet – Piđ
 • Nukica Fikret

Komisija za poslove mjesnih zajednica

 • Bajraktarević Ešref
 • Dulić Meliha
 • Korjenić Edin
 • Horman Emir
 • Fazlić Mustafa

Administrativna komisija

 • Tiro Edin
 • Hasanović Melisa
 • Krčalo Amel
 • Masleša Almir
 • Maksumić Mevzeta

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

 • Fišo Rasim
 • Hujić Ejub
 • Musić Dževad
 • Čekrlija Atif
 • Čičko Amila

Komisija za međuopćinsku saradnju

 • Proha Adnan
 • Čomor Edin
 • Isić Medina
 • Šehić Nasiha
 • Dupovac Mirsad

 Komisija za sport i mlade

 • Mehmedić Merima
 • Beganović Vernes
 • Ramić Aldin
 • Šahić Armin
 • Dervišević Emir

Komisija za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika Općinskog vijeća Hadžići

 • Čičko Sedik
 • Ujkašević Dina
 • Čomor Adnan
 • Mulagić Sanela
 • Kurtanović Enita

Drugostepeni organ za žalbe

 • Boloban Rijad
 • Kaleta Anes
 • Čardaković Minela
 • Maslo Halid
 • Hujić Dženan

Komisija za dodjelu građevinskog zemljišta

 • Japalak Mirsad
 • Mujanović Admir
 • Subašić Hazret
 • Kazić Nihad
 • Isić Eldin

Savjet zdravstvene zaštite

 • Dupovac Mirsad
 • Đelilović Tarik
 • Meliha Topalović
 • Murtić Amina
 • Burić Rusmir
 • Kazić Arnesa
 • Kustura Muamer
 • Fazlić Meliha
 • Radosavljević Stanislav
 • Koro Izet
 • Merdžanović Elma
 • Đuderija Murat
 • Huseinbegović Zinka
 • Đuderija Murat