Općinsko pravobranilaštvo

Pravobranilaštvo Općine Hadžići je držano tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njezinih organa i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Općine ili čiji je Općina osnivač.  Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima.

Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih prava i interesa javnih preduzeća i drugih pravnih lica koje osniva Općina, ako je to predviđeno aktom o osnivanju.

U djelokrug rada Pravobranilaštva spada zastupanje Općine pred svim sudovima u zemlji i inostranstvu, upravnim organima, zaprimanje i obrada predmeta, sačinjavanje tužbi i upućivanje istih nadležnim sudovima, odgovaranje na tužbe zaprimljene protiv Općine, ulaganje  redovnih i vanrednih pravnih lijekova, davanje pravnih mišljenja, rješavanje sporova mirnim putem – mimo suda, pružanje stručne pomoći pravnim licima u skladu sa zakonom, davanje pravnih mišljenja na ugovore imivinsko-pravne prirode i dr.

Radom Općinskog pravobranilaštva rukovodi Općinski pravobranilac.

Zakonom propisane evidencije u Pravobranilaštvu vodi mlađi referent za administrativne poslove – upisničar.

Općinskog pravobranioca imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika Općine.

Pravobranilaštvo Općine Hadžići je državno tijelo koje štiti imovinu i imovinske interese Općine. Ovo Pravobranilaštvo osnovano je Odlukom Općinskog vijeća iz 2008. godine, a počelo je sa radom 01.12.2011. godine.

Svoju funkciju Pravobranilaštvo, u najvećem broju slučajeva ostvaruje na sudu, gdje štiteći interese Općine, istu zastupa u parničnim, vanparničnim, izvršnim i drugim postupcima. Značajna je uloga Pravobranilaštva i u upravnim postupcima, kako u općini tako i pred drugim organima uprave, kao i uloga davanja mišljenja u svim slučajevima predviđenim zakonom.

U Općinskom pravobranilaštvu uposlene su dvije osobe i to pravobranilac Meliha Bandić i referent za administrativne poslove, Nermina Kazić.

U toku 2013. godine, u Pravobranilaštvu je u radu oko 200 predmeta, u različitim postupcima, odnosno u parničnom postupku, vanparničnom, izvršnom, upravnom i dr.

U dosadašnjem radu Pravobranilaštvo je zastupalo Općinu na oko 130 ročišta.

Uspješnost rada Pravobranilaštva ogleda se kroz broj završenih predmeta, koji su gotovo stopostotno okončani u korist Općine Hadžići.

Pravobranilaštvo nastoji, da prilikom vođenja postupaka, u slučajevima u kojima to zakon dozvoljava, u iste aktivno uključi građene o čijim pravima i obavezama se odlučuje, a sve u cilju zaštite kako interesa i prava građana, tako i interesa Općine Hadžići.

Općinski pravobranilac

Meliha Halilagić, dipl. pravnik,

Telefon: 033/475-917

E-mail: pravobranilastvo@hadzici.ba

Referent za administrativne poslove

Nermina Kazić

Telefon: 033/475-917

E-mail: pravobranilastvo@hadzici.ba