Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća Hadžići vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Vijeću, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i sekretara Vijeća, a naročito: poslove koji se odnose na stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata za Vijeće i organe; poslove u vezi sa pripremanjem sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća; konsultativnih sastanaka klubova vijećnika i parlamentarnih političkih stranaka; izradu zapisnika sa sjednica, kao i praćenje realizacije njihovih odluka i zaključaka; vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije za potrebe Vijeća; pruža stručne i druge pomoći klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti; koordiniranje rada izmeću Vijeća, Općinskog načelnika i drugih općinskih službi, organizacija i zajednica; vođenje evidencije i čuvanje originala propisa i drugih općih akata Vijeća, radnih tijela Vijeća i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju; vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Vijeća i njegovih radnih tijela; obavlja sve kabinetske, protokolarne, operativno – tehničke i druge poslove za potrebe predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i sekretara Vijeća; vrši i druge poslove koji joj se stave u zadatak u okviru njene nadležnosti.

Služba osigurava da se putem štampe, radija i televizije i drugih sredstava javnog informisanja i komuniciranja obavještavaju građani o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Vijeću o donesenim odlukama i drugim aktima iz nadležnosti Vijeća i njegovih radnih tijela.

Služba obavještava predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i klubove vijećnika u Vijeću o svim pitanjima od interesa za Općinu koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Vijeću, kako bi im se omogućilo da utvrde stavove i smjernice za rad vijećnika u Vijeću.

Služba radi u okviru Programa rada Vijeća, na izvršavanju poslova i zadataka koje joj odredi Vijeće, radna tijela Vijeća, predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg i sekretar Vijeća.

Broj uposlenih u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća Hadžići: 2.

Sekretar Vijeća

Rukovodi Službom, obavlja poslove od značaja za organizaciju Službe, predstavlja Službu, i:

 • organizira rad Službe i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka i efikasno funkcionisanje Službe kao cjeline;
 • odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala;
 • donosi akte iz nadležnosti Službe i preduzima druge mjere za koje je ovlašten;
 • preduzima, odnosno predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga Službe;
 • osigurava saradnju Službe sa Jedinstvenim općinskim organom uprave i ostalim općinskim službama Općine Hadžići drugim pravnim licima;
 • odlučuje u skladu sa zakonom, o pravima, dužnostima i odgovornostima uposlenika Službe;
 • pomaže predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućeg Vijeća u pripremanju sjednica Vijeća;
 • priprema, donosi i izvršava finansijski plan za rad Vijeća, njegovih radnih tijela i Službe;
 • osigurava čuvanje i upotrebu pečata Vijeća i Službe;
 • stara se o informisanju javnosti u vezi sa radom Vijeća;
 • donosi i realizuje Program rada Službe;
 • održava komunikaciju sa Izbornom komisijom;
 • osigurava vršenje i drugih poslova i zadataka za potrebe Vijeća i njegovih radnih tijela koje mu povjeri predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća.

Stručni saradnik za normativno – pravne i administrativne poslove Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i informisanje javnosti

Vrši i koordinira poslovima pripremanja i održavanja sjednica radnih tijela Vijeća sa nadležnim službama; slanje poziva i materijala članovima radnih tijela; poslove praćenja i opsluživanja radnih tijela, izradu zapisnika, kao i poslove realizacije zaključaka radnih tijela; vrši izradu analiza i informacija koje se razmatraju na sjednicama radnih tijela Vijeća; pomaže u pripremama održavanja sjednica Vijeća i prati realizaciju akata donesenih na Vijeću; otprema pozive za sjednice i kompletira materijale za sjednice; prati tok sjednice Vijeća; čuva i obezbjeđuje korištenje dokumentacije o radu Vijeća i radnih tijela Vijeća; analizira i priprema informacije koje se razmatraju na sjednicama radnih tijela Vijeća.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI

Hajrija Ejubović, dipl. pravnica

Sekretarka Općinskog vijeća Hadžići

Telefon: 033/475-920

 

Zineta Ramić, mr. društvenih nauka

Stručna saradnica za normativno – pravne i administrativne poslove Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i informisanje javnosti

Telefon: 033/475-920