Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

NADLEŽNOSTI

  • Rješava u upravnim stvarima, preduzima upravne i druge mjere kako u oblasti za koju je osnovana tako i za poslove za koje nisu nadležne druge općinske službe za upravu.
  • Vrši poslove građanskih stanja
  • Vrši ovjere potpisa , rukopisa i prepisa,
  • Vrši poslove biračkih spiskova građana
  • Vrši poslove prijemne kancelrarije, prijem, evidentiranje, arhiviranje, kovertiranje i otprema pošte.
  • Vrši poslove pružanja pravne pomoći.
  • Vrši personalne poslove za općinske službe
  • Sprovodi postupak po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa zakonom.
  • Inicara, podstiče i organizira učešće građana o odlučivanju o lokalnim poslovima koji neposredno utiču na njihove svakodnevne potrebe, život i rad.
  • Vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana i savjeta mjesnih zajednica.

Broj Uposlenih 29

Odgovorno lice Enes Kazić