Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

NADLEŽNOSTI

  • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu;
  • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije;
  • vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za fizička i pravna lica čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu;
  • razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;
  • vodi postupak pretvaranja zajedničkih prostorija u stanove i kao i stambenih prostorija u poslovni prostor, te zajedničkih prostorija u poslovni prostor;
  • vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom;
  • vodi prvostepeni upravni postupak iz imovinsko-pravne oblasti i to: građevinskog zemljišta, preuzimanja i dodjele građevinskog zemljišta, ustanovljavanje služnosti, raspolaganja nedovršenim zgradama, utvrđivanja trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu, utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrada, bespravni promet na građevinskom zemljištu, utvrđivanje prvenstvenog prava korištenja na građevinskom zemljištu radi građenja, izjava o prodaji građevinskog zemljišta od strane bivših vlasnika i određivanje naknade za preuzeto građevinsko zemljište,
  • vodi postupak eksproprijacije, uzurpacije i razgraničenja šuma u državnoj svojini od privatnih posjeda, te izvršni postupak po svojim rješenjima

Broj Uposlenih 8

Odgovorno lice: Sanija Šarić