Održana 4. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na danas održanoj 4. sjednici Općinskog vijeća Hadžići  prisustvovalo je 26 vijećnika koji su razmatrali osam tačaka dnevnog reda. Sjednicom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Arben Isufi. Jednoglasno sa 26 glasova „za“ usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2016. godinu , te Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2016. godinu.

DSC_3376

„U ovom Izvještaju smo obradili rad naših sedam službi. Trudili smo se da on ne bude opširan, te ga reducirali kako bi jasnije pokazali šta se radilo u protekloj godini.  Također smo posebno zadovoljni činjenicom da smo imali harmoniju u našem Vijeću što je na kraju rezultiralo jako uspješnom godinom“, kazao je između ostalog načelnik Ejubović u svom obraćanju.

DSC_3328

Usvojena je Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Hadžići. Koeficijenti platnih razreda su povećani Općinskom načelniku i njegovim pomoćnicima, Općinskom pravobraniocu i njegovom zamjeniku te sekretaru Općinskog vijeća. Plaće, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika, državnih službenika i namještenika ostaju nepromijenjene.

Vijećnicima za rad u Općinskom vijeću utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od 350 KM i 50 KM po prisustvu sjednici Vijeća. Mjesečna naknada predsjedavajućem Općinskog vijeća utvrđuje se u iznosu od 750 KM i 50 KM po prisustvu sjednici Vijeća, a mjesečna naknada zamjeniku predsjedavajućeg u iznosu od 450 KM i  i 50 KM po prisustvu sjednici Vijeća. Članovima radnih tijela Vijeća utvrđuje se naknada od 40 KM, a predsjednicima radnih tijela utvrđuje se naknada od 50 KM za učešće u radu na sjednici radnih tijela Vijeća. Ovo stoji u usvojenoj Odluci o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Hadžići.

DSC_3373

Na sjednici je jednoglasno usvojen i Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2017. godinu. Težište aktivnosti bit će usmjereno na stvaranje ambijenta za nova ulaganja kako domaćih tako i stranih investitora na području općine Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0