Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

U zgradi Općine Hadžići danas je održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići pod predsjedavanjem Senada Kovačevića. Nešto više od dva sata, 27 vijećnika je razmatralo sedam izuzetno važnih tačaka dnevnog reda za našu lokalnu zajednicu. Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Opšti razlozi za donošenje ove Odluke su stvaranje adekvatnih, jednakih i uređenijih uslova života građana na području općine, zaštita od osoba koja na bilo kakav način uznemiravaju građane, privredne subjekte i druge osobe u zakonitom i mirnom uživanju i korištenju svojih prava, objekata, površina i druge imovine. Ne manje važni razlozi su i efikasniji nadzor nad poštivanjem javnog reda i mira i drugih propisa te prepoznavanje pojava u našoj sredini koja imaju obilježja prekršaja.

Vijece_20_2018

Podršku vijećnika dobila je i Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog zemljišta u svrhu izgradnje, a koja se odnosi na lokalitet bivše PDI “Bjelašnica” Hadžići. Naime, kompanija Robot izrazilla je interesovanje za kupovinu ruševnih objekata na toj lokaciji i izgradnju tržnog centra.

– Za sada imamo dva pionirska investitora na ovom lokalitetu, jedan se bavi proizvodnjom stakla, a drugi je kompanija Robot. Pored radnih mjesta koja će ovdje biti kreirana, nadamo se da će poslije ova dva investitora doći i drugi i odlučiti se za pokretanje biznisa u Hadžićima, kazao je načelnik Ejubović.

Vijece_20_2018_1

Burno je bilo razmatranje Šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na teritoriji općine Hadžići od 01.01.2018. god. do 31.12.2027. godine i davanje mišljenja Općinskog vijeća Hadžići. Ova tačka je povučena sa Vijeća dok se ne riješe imovinski odnosi preduzeća koja gazduju šumama i Općine Hadžići u pogledu vlasništva nad zemljištem.

– Neki činovnik je 1979. godine upisao pravo raspolaganja nad šumskim zemljištem na preduzeće. To pravo raspolaganja je automatizmom postalo pravo vlasništva. Posljedica toga jeste da su dvije trećine općine Hadžići vlasništvo preduzeća Sarajevošume. To je nonsens. Dok se to stanje ne riješi, vaši izvještaji, planovi i strategije neće dobiti podršku ove lokalne zajednice kazao je načelnik Ejubović.

Vijece_20_2018_3

Većinom glasova usvojena je Informacija o izvršenju Budžeta za prvih devet mjeseci 2018. godine. Budžetom Općine Hadžići za 2018.godinu utvrđen je ukupan nivo sredstava u iznosu od 14,5 milona KM. U periodu 01. 01 – 30.09. 2018. godine ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 11,8 miliona KM,  što predstavlja  81,42% planiranih sredstava. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni prihodi su veći za 19,64% (9.886.651,38 KM).

– Budžet je dobro planiran, realan je i u isto vrijeme ambiciozan. Raduje nas činjenica da se posebno dobro ostvaruju prihodi od uređenja građevinskog zemljišta, rente itd. što je direktna posljedica rada Općine Hadžići. Taj pozitivni trend prate i potpore Kantona Sarajevo. Treba reći da očekujemo i velike uštede na polju tekućih rashoda, kazala je Esma Topalović pomoćnica Općinskog načelnika.

Vijece_20_2018_5

Kao i prethodnih godina, veliki je broj izostanaka učenika sa nastave zajednički problem sve četiri osnovne i srednje škole. Najvećim dijelom to je posljedica nekvalitetnog javnog prevoza. Potrebno je dodatno uložiti napore kod nadležnih institucija u Kantonu Sarajevo i JKP „GRAS“  na obezbjeđenju kvalitetnog i redovnog javnog gradskog prevoza jer je to i dalje veliki problem s kojim se suočavaju i roditelji i učenici škola.  Također, kao veliki problem nameće se nedostatak logopeda. Ovaj dugogodišnji problem potrebno je riješiti zbog veoma velike potrebe za istim, a u skladu sa brojem učenika sa poteškoćama u govoru.  Učenici i uposlenici škola zaslužuju čestitke na izuzetno dobrim rezultatima koje ostvaruju i na najbolji način promoviraju i općinu Hadžići i sebe te ravnopravno konkurišu sa ostalim školama u Kantonu Sarajevo. Ovo je sažetak Informacije o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednje škole na području općine Hadžići na kraju školske 2017/2018. godine i o početku školske 2018/2019. godine koju su vijećenici jednoglasno usvojili.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0