Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Dana 09.08.2018. godine održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Sjednici je prisustvovalo 25 vijećnika/ca. Općinsko vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01.-30.06.2018. godine sa 22 glasa ZA i tri UZDRŽANA. Vijećnici i vijećnice Općinskog vijeća Hadžići su jednoglasno prihvatili Informaciju o radu komunalne inspekcije na području općine Hadžići i Informaciju o radu KJP Veterinarska stanica Sarajevo – Veterinarska ambulanta Hadžići. Također, Općinsko vijeće Hadžići je donijelo i Odluku o nedavanju saglasnosti „BOSMAN“ d.o.o. za dodjelu koncesije za deponiju i reciklažu inertnog (čistog) građevinskog otpada u funkciji sanacije i rekultivacije bivšeg kamenoloma na lokalitetu „Presedla“ Igman, a nakon razmatranja zahtjeva „BOSMAN“ d.o.o. za dodjelu koncesije, sa 23 glasa PROTIV i dva UZDRŽANA.

vijece11

Osim navedenog Vijeće je jednoglasno usvojilo Rješenje o utvrđivanju javnog interesa, a u vezi sa rekonstrukcijom lokalnog puta Tarčin – Gornja Bioča. Na ovo sjednici je, u okviru 6. tačke, na prijedlog općinskog načelnika Hamde Ejubovića, donesen Zaključak u vezi sa rješavanjem problematike obezbjeđivanja i dostavljanja ogrjevnog drveta na području općine Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0