Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići

Na osnovu člana 3. Zakona o komunalnim taksama – Prečišćeni tekst ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:14/06, 34/07, 02/08 – ispravaka, 31/12 i 36/12 – ispravka, 28/18), člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/00) i člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 – ispravka), Općinsko vijeće Hadžići, na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 27.12.2018. godine donijelo je Odluku o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići. Ovom Odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksi po predmetima i uslugama na području Općine Hadžići u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama Kantona Sarajevo i Zonama za određivanje komunalne takse.

ODLUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0