Obavijest za korisnike dodatka na djecu/dječiji dodatak

Obavještavaju se korisnici dodatka na djecu koji pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca (RVI 20-80%), kao i korisnici dodatka na djecu koji pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti da su: dužni u periodu od 01.09. do 31.10. tekuće godine dostaviti dokaze za dalje ostvarivanje navedenog prava.  Za djecu stariju od 15 godina koja se nalaze na redovnom školovanju dostaviti dokaze o nastavku školovanja. Ukoliko korisnik ne dostavi dokaze prestaje pravo na dodatak na djecu sa 31.08. tekuće godine za djecu u srednjoj školi odnosno sa 30.09. tekuće godine za studente na višim i visokoškolskim ustanovama.

Služba za boračko- invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0