OBAVIJEST

MZ Tarčin

MZ Budmolići

Obavještavamo vas da je u toku postupak izdavanja urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju lokalnog puta Tarčin – Gornja Bioča. U skladu sa članom 58. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17) pozivaju se zainteresovane strane da mogu izvršiti uvid u idejni projekat rekonstrukcije puta i to u prostorijama Službe za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići u periodu od 09.07.2018. godine do 16. 07.2018. godine, svakim radnim danom od 9.00h-11.00h.

Napominjemo da je odredbama člana 58. stav 2. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17) propisano da su zainteresovane strane u postupku nosilac stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se donosi urbanistička saglasnost.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0