O B A V J E Š T E NJ E

Broj:   514-II-05-1/19

Hadžići, 08.02.2019. godine

 O B A V J E Š T E NJ E

 Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići,  da je voda higijenski ispravna i da se  može koristiti za piće. O svim promjenama  stanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vode za piće,  informacije će biti objavljene  putem medija,  na web strani preduzeća:www.jkpkomunalac.ba i putem  obavještenja  istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

U P R A V A

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0